വികേന്ദ്രീകൃത പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി 1970 കളുടെ അവസാനത്തിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസുകൾ ആരംഭിച്ചു. ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസുകൾ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസർമാരായി നിയമിക്കുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ എക്സ്-അഫീഷ്യോ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റായും ജില്ലാ വികസന കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയായും ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നു. പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലും അവ നടപ്പാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസുകൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ബോർഡിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസുകൾ എന്ന നിലയിൽ ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസുകളും സംസ്ഥാന-ജില്ലാതല പദ്ധതികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ആസൂത്രണ ഓഫീസുകൾ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി, ജില്ലാ വികസന സമിതി, പാർലമെന്റ് അംഗം ലോക്കൽ ഏരിയ വികസന പദ്ധതി (എം‌പി‌എൽ‌എഡി‌എസ്), പ്രത്യേക കേന്ദ്ര സഹായം, പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി എന്നിവയ്ക്ക് പിന്തുണയും മാർഗനിർദേശവും നൽകുന്നു. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സെക്രട്ടേറിയറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ ജില്ലയിലെ പ്രധാന ഓഫീസാണ്, കൂടാതെ പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കുക, നടപ്പിലാക്കുക, നിരീക്ഷിക്കുക, വിലയിരുത്തുക എന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

വിവിധ പ്രധാന കമ്മിറ്റികളിൽ ഡിപിഒ എക്സ്-അഫീഷ്യോ തസ്തികകൾ വഹിക്കുന്നു :

 • ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (ഏകോപനം)-ജില്ലാ തലത്തിലും അതിനു താഴെയുള്ള തലത്തിലും പദ്ധതി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഭരണഘടനാ സമിതിയാണ്.
 • ജില്ലാ വികസന കൗൺസിൽ മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി
 • ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ, അക്ഷയ
 • ജില്ലാ കളക്ടറുടെ എക്സ്-അഫീഷ്യോ പി‌എ
 • നോഡൽ ഓഫീസർ, സുതാര്യകരലം
 • ഡിപിസി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി (ഏകോപനം) ജില്ലയിലെ സുഭിക്ഷ കേരളം പരിപാടി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • എം‌പി‌എൽഎ‌ഡി സ്കീമിനായുള്ള ജില്ലാ നോഡൽ ഏജൻസിയുടെ തലവൻ
 • ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ കൺവീനർ
 • പട്ടികജാതി വികസനത്തിനായി ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺവീനർ
 • പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസനത്തിനായി ജില്ലാതല വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൺവീനർ
 • ബാങ്കുകളുടെ ജില്ലാതല കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫീസർ
 • കേന്ദ്ര സ്പോൺസേർഡ് സ്കീമുകളുടെ വിജിലൻസ്, മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം
 • മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം.
 • നെഹ്രു യുവ കേന്ദ്ര എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം
 • വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ജില്ലാ, ബ്ലോക്ക് ലെവൽ പരിശീലനത്തിന്റെ  കോ-ഓർഡിനേറ്റർ,
 • ഫിഷറീസ്, കേരള ഖാദി, വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ്, ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നിവയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി അംഗം

 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസുകൾ