പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ
വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ

പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ

ഓഫീസ് : +91 471 2540404, 2540208,
ഫാക്സ്: +91 471 2541765 
ഇമെയിൽ : vkr.kerala@gov.in 

ഡോ മൃദുൽ ഈപ്പൻ
മെമ്പര്‍

ഡോ മൃദുൽ ഈപ്പൻ

മൊബൈൽ : 9846009557
ഇമെയിൽ : mridul@cds.ac.in

ഡോ ബി എക്ബാൽ
മെമ്പര്‍

ഡോ ബി എക്ബാൽ

മൊബൈൽ : 9447060912
ഇമെയിൽ : ekbalb@gmail.com

പ്രൊഫസർ കെ എൻ ഹരിലാൽ
മെമ്പര്‍

പ്രൊഫസർ കെ എൻ ഹരിലാൽ

മൊബൈൽ : 9447302752
ഇമെയിൽ :  harilal@cds.ac.in

പ്രൊഫസർ ടി ജയരാമൻ
മെമ്പര്‍

പ്രൊഫസർ ടി ജയരാമൻ

മൊബൈൽ : 9892222841
ഇമെയിൽ : tjayaraman@gmail.com

പ്രൊഫസർ ആർ രാമകുമാർ
മെമ്പര്‍

പ്രൊഫസർ ആർ രാമകുമാർ

മൊബൈൽ : 9969109995
ഇമെയിൽ : ramakumarr@gmail.com

ഡോ കെ രവി രാമൻ
മെമ്പര്‍

ഡോ കെ രവി രാമൻ

മൊബൈൽ : 9958209920
ഇമെയിൽ : raviraman2013@gmail.com

ഡോ ജയൻ ജോസ് തോമസ്
മെമ്പര്‍

ഡോ ജയൻ ജോസ് തോമസ്

മൊബൈൽ : 7838452674
ഇമെയിൽ : jayanjthomas@gmail.com

ഡോ വേണു വി
മെമ്പർ സെക്രട്ടറി

ഡോ വേണു വി

ഓഫീസ് : 0471-2541765, 0471-2531996
ഫാക്സ് : 0471-2541765
ഇമെയിൽ :  ms_spb.ker@nic.in

സ്ഥിര ക്ഷണിതാക്കൾ

കേരള സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

സ്ഥിര ക്ഷണിതാക്കൾ

ഗവൺമെന്റിന്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം)