2023 ജൂലൈ 26ന് കോഴിക്കോട് പെരിങ്ങൊളത്തുള്ള മലബാർ മിൽമ റീജിയണൽ ഓഫീസിൽ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പ്രൊഫ. വി.കെ.രാമചന്ദ്രൻ സന്ദർശനം നടത്തി. വയനാട്ടിൽ ഡയറി വികസനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പഠിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നു ഫീൽഡ് സന്ദർശനം. യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചെയർമാനെ മിൽമ റീജിയണൽ ആസ്ഥാനത്ത് സ്വീകരിച്ചു. ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണവും തുടർന്ന് ഡോ.വർഗീസ് കുര്യന്റെ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടന്നു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മലബാർ മിൽമയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിശദമായ ചർച്ചയും നടന്നു. മാനന്തവാടി മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി, കാരക്കാമല പാൽ സൊസൈറ്റി, കൽപ്പറ്റയിലെ വയനാട് ഡയറി എന്നിവയും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹം കാരക്കാമലയിൽ  "ഗബ്രിയേൽ ഫാം" എന്ന ഡയറി സന്ദർശിക്കുകയും ഫാം ഉടമകളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു.