വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ
വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ

കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സണായ പ്രൊഫ. വി കെ രാമചന്ദ്രൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ മേധാവിയും പ്രൊഫസറും ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, കാർഷിക ബന്ധങ്ങൾ, കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ഗ്രാമീണ വികസനം, ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, വർഗം, ജാതി, ഗോത്രം, ലിംഗ വിവേചനം, ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക അടിച്ചമർത്തലുകളുട മറ്റ് രൂപങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് ഗവേഷണ താത്പര്യമുള്ള മേഖലകളാണ്. റിവ്യൂ ഓഫ് അഗ്രെരിയന്‍ സ്റ്റഡിസിന്റെ എഡിറ്റര്‍ ആണ് അദ്ദേഹം.