മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌ ചെയർപേഴ്‌സനായ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്‌ സെപ്റ്റംബര്‍ 1967 ല്‍ ആണ് ആദ്യം രൂപികരിച്ചത്. നാല് നോൺ-ഓഫിഷിയല്‍ അംഗങ്ങളെയും നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അംഗങ്ങളായി നാമനിർദേശം ചെയ്തു. ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1967-1969)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സണും അംഗവുമായ

ശ്രീ എം.കെ.ഹമീദ് (വ്യവസായ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ)

അംഗങ്ങൾ

പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി, അംഗം (വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹിക സേവനങ്ങൾ)
ശ്രീ ടി.പി. കുട്ടിയാമു, അംഗം (ജലസേചനം)

സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവും അംഗവുമായ

ഡോ. കെ. മാത്യു കുര്യൻ (സാമ്പത്തിക വിഭാഗം)

ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങൾ

ധനമന്ത്രി
ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ
ആസൂത്രണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

 

 ഡയറക്ടർ, ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പദ്ധതി പരിപാടികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചു. ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഗവേഷണം, ലൈബ്രറി, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ആസൂത്രണ ബോർഡിന് നൽകി. വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സണും നോൺ ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളും മുഴുവൻ സമയമായിരുന്നു. വാർഷിക സാമ്പത്തിക അവലോകനം തയ്യാറാക്കുന്നതിനു ബോർഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കരട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി. നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ബദൽ നയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദേശീയ സംവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിനായി ആസൂത്രണ ബോർഡ് 1968 ഒക്ടോബറിൽ ഒരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു “ബദൽ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നയങ്ങൾ. ”