1974 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ സി അച്യുത മേനോന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ, സർക്കാറിന്റെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറിയും (എക്സ്-അഫീഷ്യോ) അംഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ബോർഡിന്റെ ഘടന വിപുലീകരിച്ചു. പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി രൂപീകരിക്കുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനുമായി സെക്രട്ടേറിയറ്റും ആസൂത്രണ ബോർഡും തമ്മിൽ ഔപചാരിക ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പത് പ്രത്യേക സെക്രട്ടറിമാർ / സെക്രട്ടറിമാരെ സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന് അവരുടെ മേഖലകള്‍ അനുസരിച്ച് എക്സ്-അഫീഷ്യോ ഉപദേശകരായി (പ്ലാൻ പ്രോഗ്രാം) നിയമിച്ചു. ആസൂത്രണ ബോർഡ് 1974 ൽ സർക്കാരിന്റെ സ്ഥിരമായ ഒരു പ്രധാന വകുപ്പാക്കി.

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, പബ്ലിക്കേഷൻ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുറമെ, ഇക്കണോമിക് ഡിവിഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ ഡിവിഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷൻ, സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിവിഷൻ, ഇവാലുവേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രധാന ഡിവിഷനുകൾ ആസൂത്രണ ബോർഡിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക പഠനങ്ങൾ നടത്തുക, ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, സംസ്ഥാനത്തിനായി ഇടത്തരം പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുക എന്നീ ചുമതലകൾ ഓരോ ഡിവിഷനും നൽകി. ബോർഡിലെ പ്രധാന മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദഗ്ധ്യവും സ്പെഷ്യലൈസേഷനും വളർത്തിയെടുക്കുകയായിരുന്നു ഊന്നൽ. ഓരോ മേഖലയിലെയും സംഭവവികാസങ്ങൾ വാർഷിക സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തിലൂടെ എടുത്തുകാണിക്കാൻ ഇത് ബോർഡിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഞ്ച് ഡിവിഷനുകൾക്ക് (ഇക്കണോമിക് ഡിവിഷൻ, അഗ്രികൾച്ചർ ഡിവിഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡിവിഷൻ, സോഷ്യൽ സർവീസ് ഡിവിഷൻ, ഇവാലുവേഷൻ ഡിവിഷൻ) ചീഫ് ലെവൽ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേന നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.

നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പരിപാടികളുടെ വിലയിരുത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1974-75 ൽ ബോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു പ്രധാന പഠനം. സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക വകുപ്പിലെ മധ്യനിര ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി 40 വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 83 സെഷനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാർഷിക വികസന ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ച് ബോർഡ് നാലാഴ്ചത്തെ കോഴ്‌സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കാർഷിക ഓഫീസർമാരുടെ രണ്ടാം ബാച്ചിനായി കോഴ്‌സ് ആവർത്തിച്ചു.