ആസൂത്രണ ബോർഡ്  1987 സെപ്റ്റംബറിൽ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു.


സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1983-1987)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ ഇ.കെ.നയനാർ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ ഐ.എസ്.ഗുലാതി

അംഗങ്ങൾ

ധനമന്ത്രി
വ്യവസായ മന്ത്രി
കൃഷി മന്ത്രി
ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ആസൂത്രണ, സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, കേരള സർക്കാർ
കമ്മീഷണറും സർക്കാർ സെക്രട്ടറിയും, ധനകാര്യ വകുപ്പ്.

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ കെ.വി.നമ്പ്യാര്‍

 

 

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു ഉപദേശക സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഉപദേശക സമിതിയുടെ ഘടനയും ഘടനയും ഇപ്രകാരമായിരുന്നു.

പ്രൊഫ. ഐ എസ് ഗുലാത്തി, വിസി, എസ്  പി ബി                   വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ
മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി, എസ്  പി ബി                                             സെക്രട്ടറി

 

ഉപദേശക സമിതി അംഗങ്ങൾ
ശ്രീ വി വിശ്വനാഥ മേനോൻ, ധനമന്ത്രി
ഡോ.അശോക് മിത്ര, കൊൽക്കത്ത
ഡോ. എച്ച്. ഹനുമന്ത റാവു, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്, ന്യൂഡൽഹി
ഡോ. സി ടി കുര്യൻ, മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഡയറക്ടർ
പ്രൊഫസർ ടി.എൻ. കൃഷ്ണൻ, ഡയറക്ടർ, സെന്റർ ഫോർ ഡവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്,   
തിരുവനന്തപുരം
പ്രൊഫസർ പ്രഭാത് പട്നായിക്, സെന്റർ ഫോർ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റഡീസ്     
ആൻഡ്   പ്ലാനിംഗ്, ജെഎൻയു, ന്യൂഡൽഹി
സെക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ വകുപ്പ് (എക്സ്-ഒഫീഷ്യോ)