പേര്

മുതല്‍

വരെ

ശ്രീ കെ.ടി.ചാണ്ടി

28.04.1972

26.06.1980

ശ്രീ എം.ജെ.കെ.തവരാജ്

25.09.1980

31.11.1981

ശ്രീ എം.എസ്.റാം

30.07.1982

18.10.1983

ശ്രീ എം.സത്യപാൽ

18.10.1983

10.01.1985

പ്രൊഫസർ ഐ എസ് ഗുലാതി

23.09.1987

13.09.1992

ശ്രീ വി.രാമചന്ദ്രൻ, ഐ എ എസ് (റിട്ട.)

13.09.1992

ഏപ്രിൽ 1996

പ്രൊഫസർ ഐ എസ് ഗുലാതി

മെയ് 1996

മെയ് 2001

ശ്രീ വി.രാമചന്ദ്രൻ, ഐ എ എസ് (റിട്ട.)

21.07.2001

22.03.2005

ശ്രീ സി.വി.പദ്മരാജൻ

23.03.2005

16.05.2006

പ്രൊഫസർ പ്രഭാത് പട്നായിക്

22.06.2006

15.05.2011

ശ്രീ കെ.എം.ചന്ദ്രശേഖർ

 27.06.2011

16.05.2016

പ്രൊഫസർ വി.കെ. രാമചന്ദ്രൻ

1.08.2016