പേര്

മുതല്‍

വരെ

ഡോ. പി കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

28.04.1972

26.06.1980

ശ്രീ കെ.വി.നമ്പ്യാര്‍, ഐ എ എസ്

25.09.1980

31.11.1981

ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (ചുമതലയുള്ളത്)

30.07.1982

18.10.1983

ശ്രീ കെ. വി. നമ്പ്യാര്‍, ഐ എ എസ്

18.10.1983

10.01.1985

ശ്രീ എസ്. വരദാചാരി, ഐ എ എസ്

23.09.1987

13.09.1992

ശ്രീ കെ. വി. നമ്പ്യാര്‍, ഐ എ എസ്

13.09.1992

April 1996

ശ്രീ എ. എം. സാലിം (ചുമതലയുള്ളത്)

May 1996

May 2001

ശ്രീ വി. കൃഷ്ണ മൂർത്തി, ഐ എ എസ്

21.07.2001

22.03.2005

ശ്രീ എ എം സാലിം (ചുമതലയുള്ളത്)

02.07.1991

04.07.1991

ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ, ഐ എ എസ്

04.07.1991

13.08.1991

ശ്രീ കെ. മോഹനചന്ദ്രൻ, ഐ എ എസ്

17.08.1991

18.09.1991

ശ്രീ കെ. വി. നമ്പ്യാര്‍, ഐ എ എസ്

19.09.1991

06.06.1996

ശ്രീ കെ.എൻ. കുറുപ്പ്‌ (ചുമതലയുള്ളത്)

06.06.1996

24.07.1996

ശ്രീ പി. കെ. ശിവാനന്ദൻ, ഐ എ എസ്

24.07.1996

06.12.1997

ശ്രീ കെ.എൻ. കുറുപ്പ്‌

06.12.1997

20.03.2001

ശ്രീ കെ. മൊഹന്ദാസ്, ഐ എ എസ്

20.03.2001

11.06.2001

ശ്രീ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്, ഐ എ എസ്

11.06.2001

31.08.2005

ശ്രീ വി.എം. വിജയരാഘവ മേനോൻ, ഐ എ എസ്

01.09.2005

15.10.2005

ഡോ. എസ്. വെങ്കിടേശ്വരൻ (ചുമതലയുള്ളത്)

15.10.2005

26.07.2006

ഡോ. അലോക്ക് ഷീൽ, ഐ എ എസ്

27.07.2006

30.06.2007

ശ്രീ ടീക റാം മീന, ഐ എ എസ്

10.07.2007

26.03.2011

ശ്രീ സുബ്രത ബിശ്വാസ്, ഐ എ എസ്

27.03.2011

24.08.2012

ശ്രീ വി.എസ്. സെന്തിൽ, ഐ എ എസ്

24.08.2012

22.05.2013

ശ്രീമതി രചനാ ഷാ, ഐ എ എസ്

01.06.2013

06.08.2013

ഡോ. അനുരാധ ബാലറാം, ഐ ഇ എസ്

07.08.2013

06.04.2015

ഡോ. അലോക്ക് ഷീൽ, ഐ എ എസ്

06.04.2015

31.05.2016

ശ്രീ വി.എസ്. സെന്തിൽ,  ഐ എ എസ്

02.06.2016

 23.07.2017

ഡോ.ഷർമില മേരി ജോസഫ്, ഐ എ എസ്

24.07.2017

 25.09.2017

ശ്രീ പി. വേണുഗോപാൽ. ഐ എ എസ്

26.09.2017

31.01.2018

ശ്രീ എ ആര്‍ അജയകുമാര്‍, ഐ എ എസ്

01.02.2018

29.05.2018

ഡോ. വിശ്വാസ് മേത്ത, ഐ എ എസ്

29.05.2018

15.12.2018

ഡോ. എ. ജയതിലക്, ഐ എ എസ്

17.12.2018

31.05.2020

 ഡോ. വേണു വി, ഐ എ എസ്

01.06.2020

12.07.2021

ശ്രീ. ടീകാ റാം മീണ, ഐ എ എസ് 12.07.2021 28.02.2022
ശ്രീ. സഞ്ജയ്‌ എം കൌള്‍, ഐ എ എസ്  01.03.2022 12.04.2022
ശ്രീ. ബിശ്വനാഥ് സിന്‍ഹ, ഐ എ എസ്  13.04.2022 31.10.2022
ശ്രീ. പുനീത് കുമാര്‍, ഐ എ എസ്  01.11.2022