ക്രമ നം .

പേര്

പദവി

ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ .

 1.  

ശ്രീമതി ലിറ്റി മാത്യു       

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ഓഫീസ് സാങ്കേതിക ഭരണ വിഭാഗത്തിലുളള ഏകോപനം  എല്ലാ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം

9446094381
സി .യു.ജി നം. 9495098596

 1.  

ശ്രീമതി അനിത ഏലിയാസ്

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

സാങ്കേതിക വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള മേൽനോട്ടം . വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറായി പ്രവർത്തിക്കുക

9946488919

 1.  

ശ്രീ ബഷീർ എംഎം .

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

 

നിലവിലുള്ള ഡബ്ലു ജി ടി പി പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ . പ്രാദേശിക സർക്കാരുകളുടെ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ. എം പിലാട്സ് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ .

9495039532

 1.  

ഡോ . ശ്രീകുമാർ ടി എൽ

റിസർച്ച് ഓഫീസർ

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയും വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ

9400551951

 1.  

ശ്രീമതി മിനി ചന്ദ്രൻ

റിസർച്ച് ഓഫീസർ

എം പി ലാട്സ്, ജനറൽ ഓഡിറ്റ് ഫയലുകൾ, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ

6282343064

 1.  

ശ്രീമതി ഹസീന ഇ എസ്

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്

എം പി ലാട്സ്, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവും

9446803100

 1.  

ശ്രീമതി സരിത സി കെ

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്

എം പി ലാട്സ്, പ്ലാൻ സ്പേസ്, എസ്‌ .സി കോർപ്പസ് ഫണ്ട് , വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണ പ്രക്രിയ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ

9946989028

 1.  

ശ്രീമതി വൃന്ദ എസ്

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്

എം പി ലാട്സ്, എസ് സി എ , എസ് സി പി, വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ

9496158909

 1.  

ശ്രീമതി നസീറ വി എ

കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്

 

9495748304

 1.  

ശ്രീ അജികുമാർ ജി പി

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് (ഹയ൪ ഗ്രേഡ്)

 

9447706523

 1.  

ശ്രീ ജയകുമാർ കെ എസ്

സീനിയർ ക്ലർക്ക്

 

9496989607

 1.  

ശ്രീ ബൈജു ആർ എസ്

ക്ലർക്ക്

 

9605330612

 1.  

ശ്രീമതി രമണി കെ കെ

സീ. ഗ്രേ . ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9847494275

 1.  

ശ്രീമതി ശ്രീകല എസ്

യു . ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9446806432

 1.  

ശ്രീ രാജീവ് ടി ആർ

ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ് -1)

 

9497035751

 1.  

ശ്രീ ഷാജു ടി ​​

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്

 

8281748453

 1.  

ശ്രീമതി റിയ ബേബി

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്

 

8547559245

 1.  

ശ്രീമതി ചന്ദ്രമതി കെ പി

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

 

9400342443