ക്രമ നം

പേര്

തസ്തിക

ഫോണ്‍ നം

1

ശ്രീമതി ധന്യ ജെ എസ്

കോണ്‍ഫിഡെന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ്

9446184600

2

ശ്രീ അരുണ്‍ ഇ എസ്

കോണ്‍ഫിഡെന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഗ്രേഡ് II

9645265666

3

ശ്രീ പ്രേംജിത്ത് സി

ഡഫേദാര്‍

9946659556

4

ശ്രീ ലതീഷ് എം ടി

ഓഫീസ് അറ്റെന്‍ഡന്‍ന്റ്

8075371495