ക്രമ നം

പേര്

തസ്തിക

ഫോണ്‍ നം

1

പ്രൊഫ വി കെ രാമചന്ദ്രന്‍

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

0471-2540404

2

ശ്രീമതി ഗായത്രി നായര്‍, ഐ ഇ എസ്

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺന്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്

0471-2531996

3

ഡോ ഹര്‍ഷന്‍ ടി പി

പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471-2531984

4

ഡോ രഘുനാഥന്‍ എം

അഡിഷനല്‍ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി

0471-2531984

5

ശ്രീ പ്രദീപ്‌ കുമാര്‍ വി

പെഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌

0471-2540404

6

ശ്രീ വിജയസൂര്യന്‍ സി കെ

ടെക്നികല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌

0471-2540404

7

ശ്രീമതി സുസ്മിത വിനോദ്‌

ടെക്നികല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌

0471-2540404

8

ശ്രീ ബിപിന്‍ ചന്ദ്രന്‍

ടെക്നികല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌

0471-2540404

9

ശ്രീ അഖില്‍ ഭരതന്‍

പെഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്‌

0471-2531984

10

ശ്രീ അജീഷ് എന്‍ ഡി

ഓഫീസ് അറ്റെന്‍ഡന്റ്റ്

0471-2540404

11

ശ്രീ രതീഷ്‌ ബാബു ജെ

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺന്റെ ഷോഫെര്‍

0471-2540404