ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി, ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ. പുനീത് കുമാർ ഐ എ എസ്

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ഇവന്റ്സ്

സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍കം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ശില്‍പശാല - 31.03.2023

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡും, സംസ്ഥാന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല്‍ കമ്മീഷനും, സംസ്ഥാന സ്ഥിതിവിവരകണക്കു വകു