ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി, ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ. പുനീത് കുമാർ ഐ എ എസ്

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ഇവന്റസ്

രണ്ടാം കുട്ടനാടന്‍ പാക്കേജിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

ബഹു: മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ പ്രവൃത്തനങ്ങളുടെ ആരംഭം 2020 സെപ്റ്റംബര്‍ മാസം പതിനേഴാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചു.

കേരളത്തിനായുള്ള സംസ്ഥാനതല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച ശില്പശാല

കേരളത്തിനായുള്ള സംസ്ഥാനതല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് 2019 ജൂലൈ 2, 3 തീയതികളിൽ തി

ഉപജീവന വികസന പാക്കേജിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺഫറൻസ്

ഉപജീവന വികസന പാക്കേജിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് 2018 നവംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ തൈക്കാടുള്ള സർക്കാർ അത