ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി, ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ. പുനീത് കുമാർ ഐ എ എസ്

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ഇവന്റസ്

Conference of the District Planning Officers

Conference of the District Planning Officers was held on 6th December

Micro plan preparation of Scheduled Tribes

Kerala State Planning Board, in association with the S

Vice Chairperson’s visit to Kollam - District Agricultural Farm, Kottukkal

To study and evaluate the process of bio mining, Prof. V K.