ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി, ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ വി കെ രാമചന്ദ്രൻ

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീമതി. ശാരദ മുരളീധരൻ ഐ എ എസ്

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ഇവന്റ്സ്