ശ്രീമതി. അനിത ഏലിയാസ്
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്,
കാക്കനാട് പി.ഒ,
എറണാകുളം 682030
ഫോൺ: 0484 2422290
ഇമെയിൽ: dpoekm.ker @ nic.in, ekmdpo @ gmail.com