ശ്രീമതി. മായ എ .എസ് 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്, കാസറഗോഡ്
ഡിപിസി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കെട്ടിടം
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, വിദ്യനഗർ (പി‌ഒ)
കാസറഗോഡ്
ഫോൺ നമ്പർ. 04994255313
ഇമെയിൽ: dpoksgd.spb@kerala.gov.in / dpoksgd@gmail.com