ബിജു വി.എസ് 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
 കുടപ്പനക്കുന്ന്
 തിരുവനന്തപുരം
 ഫോണ്‍ നം. 04712731317/ 9495098590
 ഇ-മെയില്‍: dpotvm.spb@kerala.gov.in
                        dpotvpm@gmail.com