ക്രമ നം

 

പേര്

 

ഔദ്യോഗിക പദവി

 

ചുമതലകൾ

 

ഫോൺ നം.

 

1

 

ശ്രീമതി. ലിറ്റി മാത്യു

 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

 

ഓഫീസ്  മേധാവി, എല്ലാ ഓഫീസ്   പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം

 

9446094381

 

 

            2

 

 

ശ്രീ. സുഭാഷ്‌ സി എന്‍

 

 

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ ഫയലുകളുടെയും  മേൽനോട്ടം, എംപി ലാഡ്‌സ് പ്രവൃത്തികളുടെ സ്ഥല പരിശോധന, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി/ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ സഹായിക്കുക, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (വിവരാവകാശം )

 

 

9447181292

 

 

  
 3

 

 

 

ശ്രീമതി. ബിന്ദു വി.എൽ

 

 

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

 

എംപി ലാഡ്‌സ് പ്രവൃത്തികളുടെ ഏകോപനം, പ്രളയ ബാധിത പ്രദേശത്തെ പുനരധിവാസ പുനഃനിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി/ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ സഹായിക്കുക

 

 

 

9400672813

 

 

 

     4

 

 

 

 

ശ്രീ. ടോം ജോസ് 

 

 

 

 

റിസേർച്ച് ഓഫീസർ - I

 

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ ചുമതല, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ  രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനകീയാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളു മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളുടെ ചുമലത, സാങ്കേതിക വിഭാഗം ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മന്ദിരം  കെട്ടിട നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളിൽ  ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറെ സഹായിക്കുക. വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  പ്രവർത്തനങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള വിവര ശേഖരണം, സുലേഖ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മേൽനോട്ടം

 

 

 

8606794635

   

 

    5

 

 

ശ്രീ.റോബിൻ തോമസ്

 

 

റിസേർച്ച് ഓഫീസർ  - II

 

ജില്ലാ  വികസന  സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ,  ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ്, കോർപസ് ഫണ്ട് , എ സ് സി എ  ടു  എസ് സി പി , എ സ് സി എ ടു ടി എസ് പി ,എന്നീ ഫയലുകളുടെ  ഏകോപനം, എം പി ലാഡ്‌സുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യലും പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കൽ, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി/ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ സഹായിക്കുക (രണ്ടു  ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ)
 

 

 

 

9846019213

 

  

 6

 

 

ശ്രീ. ഡൊമിനിക് എ വി

 

 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് -  I

 

എം പിലാഡ്‌സുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട്, ആസ്തി രജിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കൽ, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി/ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ സഹായിക്കുക (രണ്ടു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ).

 

 

 

8157934224

 

 

   7

 

 

ശ്രീ. രാജാറാം എന്‍

 

 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  - II

 

എം പി ലാഡ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ, പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഫയലുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ചുമതല, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി/ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ സഹായിക്കുക (രണ്ടു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ).

 

 

9846887349

  

 

   8

 

 

ശ്രീമതി. ലിന്‍സ ജോസ്

 

 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  - III

 

കോർപസ് ഫണ്ട് , എ സ് സി എ  ടു  എസ് സി പി , എ സ് സി എ ടു ടി എസ് പി ,എന്നീ ഫയലുകളുടെ ചുമതല,  തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപങ്ങളുടെ വാർഷിക പദ്ധതി/ വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ സഹായിക്കുക (മൂന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ)ജില്ലാ തല പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന സമിതി യോഗത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ്

 

 

9288063407

 

 

 

9

 

 

 

ശ്രീമതി. റ്റിൻറു മോൾ പി ആർ

 

 

 

കോൺഫിഡൻഷ്യൽ  അസിസ്റ്റന്റ്

 

 

 

 

9745651237

 

10

 

ശ്രീ. ജിജി ജോൺ 

 

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 

 

9446184937

 

11

 

ശ്രീ. മനോജ് പി വി

 

സീനിയർ ക്ലർക്ക്

 

 

9946716060

 

12

 

ശ്രീ. ജയകുമാര്‍ കെ എസ്

 

 ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക്

 

 

9496989607

 

13

 

ശ്രീമതി. ഹുസ്ന എന്‍ എ

 

സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്ടൈപ്പിസ്റ്റ് I

 

 

7356852474

 

14

 

ശ്രീമതി. അനുപ്രിയ എല്‍

 

സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ്ടൈപ്പിസ്റ്റ് II

 

 

8547065925

 

15

 

ശ്രീ. ഗണേഷ് ബാബു

 

ഓഫീസ്  അറ്റെൻഡൻറ്

 

 

9495492051

 

16

 

ശ്രീമതി. സ്റ്റഫി സെബാസ്റ്റ്യന്‍

 

ഓഫീസ്  അറ്റെൻഡൻറ് ,

 

 

9562887943

 

17

 

ശ്രീ നാരായണൻ  എൻ എം

 

ഓഫീസ്  അറ്റെൻഡൻറ് ,

 

 

9446984724

 

18

 

ശ്രീ. മധു കെ

 

ഡ്രൈവർ ഗ്രേഡ് -II

 

 

9633966167

 

19

 

ശ്രീമതി. ഉമയമ്മ കെ. ,ഡി

 

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

 

 

9562093286