ക്രമ നമ്പർ

പേര്

ഉദ്യോഗ പേര്

ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ഫോണ്‍
നമ്പര്‍

 

1.

 

ശ്രീ.ബാബുകുമാർ.കെ.ബി

 

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍‌

 

ഓഫീസ് മേലധികാരി,
എല്ലാ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മേൽനോട്ടം

 

9495098599

 

2.

 

ശ്രീ. ജോസഫ് എ.ഡി 

 

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍‌

 • വിവരാവകാശ ഓഫീസർ
 • സാങ്കേതിക/ഭരണ വിഭാഗങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ മേല്‍നോട്ടവും ഏകോപനവും
 • പശ്ചിമഘട്ട വികസനപദ്ധതി ഏകോപനം
 • ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി  (ഡിപിസി) അംഗീകാരം, പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി കളുടെ സ്ഥലപരിശോധന

 

 

9446230087

 

 

3.

 

ശ്രീ. രത്നേഷ് പി.ആർ

 

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍‌

 • ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി (ഡിപിസി) (ജനറല്‍) ഫയല്‍ - നിരീക്ഷണം, ഏകോപനം
 • 12 മുനിസിപാലിറ്റികളുടെയും വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പരിശോധന, അംഗീകാരം
 • ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ഉപസമിതി ഫയൽ
 • സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി - നിരീക്ഷണം, ഏകോപനം
 • എസ്.സി കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ട്/ എ.ആര്‍.ഡബ്ല്യു.എസ്.എസ്.
 • സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി – മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കള്‍
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി കളുടെ സ്ഥല പരിശോധന

 

9048422933

 

4.

 

ശ്രീ. സാദിഖ് കളത്തിങ്കൽ.

 

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസർ-1

 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി – ജനറൽ ഫയൽ
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി – (മലപ്പുറം- ലോകസഭ)
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി – ശ്രീ.സി.പി.നാരായണന്‍ (മുന്‍രാജ്യസഭാ എം.പി)
 • എംപിലാഡ്സ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റര്‍ ഡാറ്റാ അപ്ഡേഷന്‍ നിരീക്ഷണം
 • എംപിലാഡ് പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കല്‍
 • പ്രധാന മന്ത്രി ജന്‍വികാസ് കാര്യക്രം പദ്ധതി/എം.എസ്.ഡി.പി.
 • ഡി.പി.സി.  സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ – ഫയൽ
 • ജില്ലാ കലക്ടർ/ഡിപിഒ.മാരുടെ കോൺഫറൻസ്
 • ജില്ലാ പദ്ധതി
 • വാര്‍ഷിക പദ്ധതി – വേങ്ങര, തിരൂര്‍, അരീക്കോട് ബ്ലോക്കുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി കളുടെ സ്ഥപരിശോധന
 • സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി – എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എസ്, മറ്റു വകുപ്പുകള്‍ എന്നിവയുടെ പുരോഗതി ക്രോഡീകരിക്കല്‍
 • കാര്‍ഷികോല്‍പനങ്ങളുടെ വില സൂചിക
 • ദിശ യോഗത്തിന്റെ ഡാറ്റാ അപ്ഡേഷൻ

 

 

9496840908

 

5.

 

ഡോ. മഞ്ജുഷ പി.

 

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസർ-2

 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി – (പൊന്നാനി ലോകസഭ)
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി – ശ്രീ.രാഹുല്‍ ഗാന്ധി (വയനാട് ലോകസഭ)
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി – ശ്രീ.പി.വി.അബ്ദുല്‍ വഹാബ്
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി – മുന്‍രാജ്യ എം.പി. ശ്രീ.കെ.എന്‍.ബാലഗോപാല്‍
 • പശ്ചിമഘട്ട വികസന പദ്ധതി
 • വിവരാവകാശം –ഫയൽ
 • എംപിലാഡ് പ്രോഗ്രസ്സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കൽ
 • വെബ്സൈറ്റ് അപ്ഡേഷൻ

 

 • ജനകീയാസൂത്രണം – നിലമ്പൂര്‍, വണ്ടൂര്‍, കാളികാവ് ബ്ലോക്കുകളും അതിലെ പഞ്ചായത്തുകളും
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി കളുടെ സ്ഥലപരിശോധന
 • സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി – കൃഷി  വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പുരോഗതി ക്രോഡീകരിക്കല്‍

 

 

6282633730

 

6.

 

ശ്രീമതി റംസിയ കെ.

 

റിസര്‍‌ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (1)

 

 • ജില്ലാ വികസന സമിതി (ഡിഡിസി)
 • സുഭിക്ഷ കേരളം-ജനറൽ ഫയൽ
 • പട്ടികജാതി/വർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതി
 • പട്ടിക വർഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
 • എം.പി.ലാഡ്സ്-രാജ്യസഭ എം.പി.മാർ
 • ജനകീയാസൂത്രണം-മലപ്പുറം, മങ്കട പെരിന്തൽമണ്ണ ബ്ലോക്കുകളും അതിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും
 • എം.പി.മാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി കളുടെ സ്ഥലപരിശോധന.
 • സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി – ക്ഷീരവുകസന വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പുരോഗതി ക്രോഡീകരിക്കല്‍

 

 

9746771547

 

7.

 

ശ്രീമതി. നുസൈബ.സി

 

റിസര്‍‌ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (2)

 • പട്ടികജാതി ഉപസമിതി ജില്ലാതല വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
 • അഡീഷണൽ ട്രൈബൽസബ് പ്ലാൻ പാക്കേജ് (എ.റ്റി.എസ്.പി.പി.)
 • എംപിലാഡ്സ് – ശ്രീ.എളംമരം കരീം. (ആർ.എസ്)
 • ജനകീയാസൂത്രണം – പൊന്നാനി, പെരുമ്പടപ്പ്, കൊണ്ടോട്ടി ബ്ലോക്കുകളും അതിലെ പഞ്ചായത്തുകളും
 • സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി – സഹകരണ  വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പുരോഗതി ക്രോഡീകരിക്കല്‍

 

9633015950

 

8.

 

ശ്രീമതി. തസ്നീം ഫാത്തിമ.റ്റി

 

റിസര്‍‌ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (3)

 • ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി (ജനറല്‍) – അസി.ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറെ സഹായിക്കല്‍
 • ജനകീയാസൂത്രണം – താനൂര്‍, തിരൂരങ്ങാടി, കുറ്റിപ്പുറം ബ്ലോക്കുകളും അതിലെ പഞ്ചായത്തുകളും
 • വിലയിരുത്തൽ പഠനം
 • ഇവാല്യൂവേഷൻ പഠനം
 • സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി – മത്സ്യബന്ധന  വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുടെ പുരോഗതി ക്രോഡീകരിക്കല്‍

 

8075102789

 

9.

 

ശ്രീമതി രേഷ്മ കെ ഐ

 

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

 

 

 

9895038608

 

 

10

 

ശ്രീ.പ്രകാശ് കെ എൻ 

 

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 

 

9048840953

 

11.

 

ശ്രീമതി. ശ്രീമോള്‍ ടി.ബി

 

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് (ഇ2)

 

 

9895117279

 

12.

 

ശ്രീ ജിബിൻ പി.

 

ക്ലര്‍ക്ക് (ഇ1)

 

 

9048840953

 

13.

 

ശ്രീമതി. സൈഫു. പി.

 

സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

 

9744358202

 

14.

 

ശ്രീ.അനു കെ.വി.

 

സീനിയര്‍ ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

 

9656161279

 

15.

 

ശ്രീ. ശശികുമാര്‍ വി

 

ഡ്രൈവര്‍ -ഗ്രേഡ് -1

 

 

9947368948

 

16.

 

ശ്രീ.രവി.സി

 

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ന്റ്  (1)

 

 

9048015188

 

17.

 

ശ്രീ.ലിജോ.പി.ജെ

 

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ന്റ്  (2)

 

 

9847647733

18.

ശ്രീമതി. സൈമ.എം

പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

 

9995322054