ശ്രീമതി. ഫാത്തിമ പിഎ 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

ഒന്നാം നില, ഡി.പി.സി സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ, പിന്‍- 676505, മലപ്പുറം
ഫോൺ നമ്പർ-9495098599 (ഓഫീസ് ഫോൺ -0483-2734832)
ഇ-മെയില്‍- dpompm@gmail.com, dpompm.spb@kerala.gov.in.