ക്രമ നം .

പേര്

പദവി

ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ .

1

ശ്രീമതി സുഭദ്ര നായർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ (ചുമതലയുള്ള)
ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറും സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറും
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ -ഇൻ-ചാർജ്

ഓഫീസിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മേൽനോട്ടം,
വിവരാവകാശം,
ഡിപിഒ / ഡിസി കോൺഫറൻസ് , സർക്കാർ / ജില്ലാതലത്തിൽ മറ്റ് മീറ്റിംഗുകൾ ,
അഭിലാഷ ജില്ലാ പരിപാടിയുടെ നിരീക്ഷണം,
മൂല്യനിർണ്ണയ പഠനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം / മിഷൻ അന്ത്യോദയയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള സർവേ

9495098602 (സി .യു.ജി)
9497764965

2

ശ്രീ പ്രവീൺ പി പല്ലത്ത്

അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ്  ഓഫീസർ

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനറൽ ഫയൽ,
വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം - വയനാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്,
വെറ്റിംഗ് ഓഫീസർമാർക്ക് ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും നൽകുന്നു,
സുഭിക്ഷ കേരളം, ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം,
ദുരന്തനിവാരണ പദ്ധതി, ജില്ലാ പദ്ധതി,
എല്ലാ പരിശീലന പരിപാടികളുടെയും മേൽനോട്ടം w.r.t. വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം,
എൽ എ ഇന്റർ‌പെല്ലേഷൻ,
അപ്പലേറ്റ് കമ്മിറ്റി / നൂതന സമിതി.

9605622124

3

ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് കെ എസ്

റിസർച്ച് ഓഫീസർ I

എം‌പി‌എൽഎ‌ഡി‌എസ് - ജനറൽ ഫയൽ ,
എം‌പി‌എൽ‌എഡി‌എസ് വയനാട് എൽ‌എസും എല്ലാ രാജ്യസഭാ എം‌പിമാരും,
ഡാറ്റാ എൻ‌ട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ സഹായത്തോടെ എം‌പി‌എൽ‌ഡി‌എസ് -വെബ്‌സൈറ്റ് അപ്‌ലോഡിംഗ് ,
ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിന്റെ മേൽനോട്ടം,
വിവരാവകാശ നിയമം (സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ) ,
വികേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതി - മാനതവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും മാനതവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ,
കേരളം പുനർനിർമ്മിക്കുക,
.ടി.എസ്.പി.

9447753032

4

ശ്രീമതി ഹസീജ റഹ്മാൻ കെ വി

റിസർച്ച് ഓഫീസർ II

അസ്പിരേഷണല്‍ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാം
വികേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതി - സുൽത്താൻ ബത്തേറി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമ പച്ചായത്തുകളും സുൽത്താൻ ബത്തേറി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ,
നൈപുണ്യ വികസനം .
എം എസ് ടി പി  (132 മത്തെ ഉന്നതാധികാര സമിതി വരെ )
ലെഫ്റ്റ് വിംഗ് തീവ്രവാദ ബാധിത ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം (എൽ‌ഡബ്ല്യുഇ ജില്ല)
നവ കേരളം മിഷൻ . (ഹരിത കേരള മിഷൻ ടാസ്ക്ഫോഴ്സ്)
എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ഡോക്യുമെന്റേഷൻ

984655595

5

ശ്രീ . കുഞ്ഞി കൃഷ്ണന്‍

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് I

മൂല്യനിർണ്ണയ പഠനങ്ങൾ, കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികളായ SFURTI, ജില്ലാ വിഭവ കേന്ദ്രം

8137918080

6

ശ്രീ നവാസ് മുഹമ്മദ് കെ ടി

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് II

വികേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതി - കൽപ്പേട്ട ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും , കൽപ്പേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി,
ജില്ലാ വികസന കൗൺസിൽ (ഡി.ഡി.സി)

9539102866

7

ശ്രീമതി പ്രീതി പി

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് III

വികേന്ദ്രീകൃത പദ്ധതി - പനാമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ,
നവ കേരളം മിഷൻ,
എസ്‌സി‌എ മുതൽ എസ്‌സി‌പി / ടി‌എസ്‌പി വരെ ,
ടിഎസ്പി - വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് / കോർപ്പസ് ഫണ്ട്,
ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റഡീസ്

9847028974

8

ശ്രീ ഐ നസീം

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 

9446082879

9

ശ്രീ പ്രകാശൻ കെ പി

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

 

9495741833

10

ഒഴിവ്

സീനിയർ ക്ലർക്ക് I

 

 

11

ശ്രീമതി ഷീജ കെ

 സീനിയർ ക്ലർക്ക് II

 

9745420703

12

ശ്രീ ജയപ്രകാശ് പി ആർ

സീനിയർ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് I

 

9020201031

13

ശ്രീ ഷക്കീർ എ

യുഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് II

 

9746238651

14

ശ്രീ ഉണ്ണിരാജൻ വി കെ

സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവർ

 

9947401658

15

ശ്രീ ഉത്തമൻ പി കെ

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് I

 

9446345972

16

ശ്രീമതി രാജമ്മ പി വി

ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് II

 

9656649508

17

ശ്രീമതി സുധ എസ് കൃഷ്ണൻ

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

 

9447349743