ശ്രീ.മണിലാൽ .ആർ 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഭവൻ
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കൽപ്പറ്റ     
വയനാട് -673122
ഫോൺ : 0497 2700765   മൊബൈൽ : 9495098602
ഇമെയിൽ : dpowyd.spb@kerala.gov.in / dpowayanad@gmail.com