ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഭവൻ
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കൽപ്പറ്റ     
വയനാട് -673122
ഫോൺ : 04936 202626   മൊബൈൽ : 9495098602
ഇമെയിൽ : dpowyd.spb@kerala.gov.in / dpowayanad@gmail.com