ശ്രീ. സത്യപ്രകാശ്  എസ്.
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കളക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
പിൻ - 688 001
ഫോൺ നം. 0477 – 2252064
ഇ-മെയിൽ - planningalpy@gmail.com / dpoalp.spb@kerala.gov.in