1982 ലും 1983 ലും ബോർഡ് രണ്ടുതവണ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചു. 1983 ൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്‌സണായിരുന്നു. പുനർനിർമിച്ച ആസൂത്രണ ബോർഡ്, ഒരു മുഴുവൻ സമയ ചെയർപേഴ്‌സൺ, ധനമന്ത്രി എന്നിവരെ കൂടാതെ ഏഴ് പാർട്ട് ടൈം അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1983-1987)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ കെ കരുണകരൻ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ എം സത്യപാൽ
മുൻ സെക്രട്ടറി, ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍
ശ്രീ എം. സത്യപാൽ 10.01.1985 ന് രാജിവച്ചു. വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ ഇല്ലാതെ 1985-86 കാലയളവിൽ ബോർഡ് തുടർന്നു.

അംഗങ്ങൾ

 

 

ശ്രീ എം.എസ്. റാം (പാർട്ട് ടൈം)
പ്രൊഫസർ വി.ആർ. പിള്ള (പാർട്ട് ടൈം)
ഡോ.കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ ജി.പി. വാരിയർ (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ വി. രാമചന്ദ്രൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി (എക്സ്-അഫീഷ്യോ)
കമ്മീഷണർ, സാമ്പത്തിക വികസന (എക്സ്-അഫീഷ്യോ)

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ എസ് വരദാചാരി

ആസൂത്രണ ബോർഡിനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി 1982 ഒക്ടോബറിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആറ് ഉന്നതതല സമിതികൾ രൂപീകരിച്ചു.

 1. വ്യവസായം, വ്യാപാരം, വൈദ്യുതി
 2. ഭൗതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ഗതാഗതവും
 3. വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും
 4. സാമൂഹിക അടിസ്ഥാന സ and കര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും (വിദ്യാഭ്യാസം ഒഴികെ)
 5. ഭൂമിയും ജലവിഭവവും
 6. വികസനത്തിനായി വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുക.

അതത് മേഖലകളിലെ വികസനം പഠിക്കുക, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയും പ്രശ്നങ്ങളും വിലയിരുത്തുക, 2000 വരെ വികസനത്തിനായി ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രൊഫൈലുകളും നിർദ്ദേശിക്കുക, പിന്തുടരേണ്ട മുൻഗണനകൾ, ശേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട പ്രധാന പരിപാടികൾ എന്നിവയായിരുന്നു സമിതികളുടെ ലക്ഷ്യം.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏഴാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (1985-1990) രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ആസൂത്രണ ബോർഡ് 38 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ സെക്രട്ടറിമാർ, വകുപ്പ് മേധാവികൾ, മറ്റ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ, അക്കാദമിഷ്യന്മാർ, വ്യവസായങ്ങൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവരെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ആറാം പദ്ധതിയുടെ പദ്ധതികൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്കീമുകൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനവും നിർണായക വിലയിരുത്തലും വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്തു, അത് ഏഴാമത്തെ പദ്ധതിയിലേക്ക് അനിവാര്യമായും വ്യാപിക്കുന്ന പദ്ധതികളും അത്തരം സ്കീമുകൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും തീരുമാനിക്കുന്നു. ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളും ഉന്നതതല സമിതികളുടെ ശുപാർശയും കണക്കിലെടുത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏഴാമത്തെ പദ്ധതിയുടെ കരട് നിർദേശങ്ങൾ ആസൂത്രണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കി.

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിംഗ്, പബ്ലിക്കേഷൻ വിംഗ് കൂടാതെ, ആസൂത്രണ ബോർഡ് ഇനിപ്പറയുന്ന സാങ്കേതിക ഡിവിഷനുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

 1. കാർഷിക ഡിവിഷന്‍
 2. ഡാറ്റ ബാങ്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവിഷന്‍
 3. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷന്‍
 4. സാമ്പത്തിക ഡിവിഷന്‍
 5. വ്യവസായ ഡിവിഷന്‍
 6. പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് ഡിവിഷന്‍
 7. പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ
 8. വിഭവ ഡിവിഷന്‍
 9. സാമൂഹിക സേവന ഡിവിഷന്‍
 10. ഗതാഗത ഡിവിഷന്‍