സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (1996-2001)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ ഇ.കെ.നയനാർ, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

പ്രൊഫസർ ഐ.എസ്.ഗുലതി

അംഗങ്ങൾ

ധനകാര്യ, എക്സൈസ് മന്ത്രി
വ്യവസായ സാമൂഹിക ക്ഷേമ മന്ത്രി
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
ഭക്ഷ്യ-ടൂറിസം മന്ത്രി
ശ്രീ ഇ.എം.ശ്രീധരൻ
ശ്രീ തോമസ് ഐസക്
ഡോ.കെ.എൻ.എസ്. നായർ
ഡോ. ഇക്ബാൽ
ഡോ.കെ.സമ്പമൂർത്തി
                                   

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്, ഐ.എ.എസ്