സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (2001-2004)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ എ.കെ.ആന്റണി, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ വി. രാമചന്ദ്രൻ ഐ.എ.എസ് (റിട്ട.)

അംഗങ്ങൾ

ധനകാര്യ, എക്സൈസ് മന്ത്രി
വ്യവസായ സാമൂഹിക ക്ഷേമ മന്ത്രി
റവന്യൂ നിയമ മന്ത്രി
കൃഷി, കയർ മന്ത്രി
ശ്രീ സി.പി. ജോൺ

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ എസ്.എം. വിജയാനന്ദ്, ഐ.എ.എസ്