സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ ഭരണഘടന (2011-2016)

ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർപേഴ്‌സൺ

ശ്രീ കെ.എം ചന്ദ്രശേഖർ

അംഗങ്ങൾ

 ശ്രീ കെ.എം.മാണി, ധനകാര്യ, നിയമ, ഭവന നിർമ്മാണ മന്ത്രി
ശ്രീ പി.കെ.കുഞ്ഞാലികുട്ടി, വ്യവസായ, ഐടി, നഗരകാര്യ മന്ത്രി
ശ്രീ കെ.സി.ജോസഫ്, ഗ്രാമവികസനം, ആസൂത്രണ, സാംസ്കാരിക മന്ത്രി
ശ്രീ ആര്യാടന്‍ മുഹമ്മദ്, വൈദ്യുതി മന്ത്രി
ശ്രീ കെ.പി.മോഹനൻ, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണ, അച്ചടി, സ്റ്റേഷനറി വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീ തരുൺ ദാസ് (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ ഇ.ശ്രീധരൻ (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ വിജയ രാഘവൻ (പാർട്ട് ടൈം)
ശ്രീ സി.പി. ജോൺ (മുഴുവൻ സമയവും)

മെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി

ശ്രീ സുബ്രാട്ടോ ബിശ്വാസ് ഐ.എ.എസ് (27.03.2011-23.08.2012)

ശ്രീ വി.എസ്.സെന്തിൽ ഐ.എ.എസ് (24.08.2012-22.05.2013)

ശ്രീമതി രചന ഷാ ഐ.എ.എസ് (01.06.2013-06.08.2013)

ഡോ.അനുരാധ ബലറാം ഐ.ഇ.എസ് (07.08.2013-06.04.2015)

ഡോ.അലോക് ഷീൽ ഐ.എ.എസ് (06.04.2015 - 31.05.2016)

സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കൾ

സെക്രട്ടറി, ആസൂത്രണ വകുപ്പ്
ചീഫ് സെക്രട്ടറി
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്