ക്രമ നം

പേര്

തസ്തിക

ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍

 

1

ഡോ. സാബു വര്‍ഗ്ഗീസ്

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

ഓഫീസിന്റെയും എല്ലാ വര്‍ക്കുകളുടെയും പൂര്‍ണ്ണമായ മേല്‍നോട്ടവും നിരീക്ഷണവും

9495098595 (9495691052

 

2

ശ്രീമതി. ഡെസി മേബല്‍

ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

സാങ്കേതികവും ഭരണപരവുമായ എല്ലാ വര്‍ക്കുകളുടെയും മേല്‍നോട്ടം, വിവരാവകാശ നിയമം – സ്റ്റേറ്റ് പബ്ളിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ ചുമതല, ഡി.പി.സി മന്ദിര നിര്‍മ്മാണം ഫയല്‍, തൊടുപുഴ, ഇളംദേശം ബ്ലോക്കുകളിലെ എല്ലാ വര്‍ക്കുകളുടെയും സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തല്‍,ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറുടെ അഭാവത്തില്‍ എല്ലാ ചുമതലയും നിര്‍വ്വഹിക്കുക, ജില്ലാതല പ്ലാനുകളുടെ ഏകോപനം

9495023752

 

 

 

 

 

 

3

ശ്രീ അമാനത്ത് പി എ

അസിസ്റ്റന്‍റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി (ജനറല്‍ ഫയല്‍), അഴുത,ദേവികുളം ബ്ലോക്കും കട്ടപ്പന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെയും എല്ലാ വര്‍ക്കുകളുടെയും സൂക്ഷ്മപരിശോധന നടത്തല്‍, മറ്റു് നിയുക്ത ചുമതലകള്‍

9961487770

 

4

ശ്രീ സുനില്‍ കുമാര്‍ ഫിലിപ്പ്

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ I

എസ്.സി.എ ടു എസ്.സി.എസ്.പി, കോര്‍പ്പസ് ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും, ജില്ലാ പദ്ധതിയുടെ ഏകോപനം,സുഭിക്ഷകേരളം പദ്ധതി, ഹരിതകേരളം മിഷന്‍, നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ വര്‍ക്കുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക പരിശോധന, മറ്റു് നിയുക്ത ചുമതലകള്‍

9446680511

 

 

5

ശ്രീമതി തുളസിബായി

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ II

എം.പി.ലാഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഫയലുകളും ( എല്‍.എസ്, ആര്‍.എസ്), ജില്ലാ വികസന സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും, പ്ലാന്‍സ്പേസ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുക, ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക്, തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും എല്ലാ വര്‍ക്കുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക പരിശോധന, മറ്റു് നിയുക്ത ചുമതലകള്‍

7561091952

 

6

ശ്രീ നജ്മുദീന്‍

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് I

രാജീവ്ഗാന്ധി കുടിവെള്ളപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫയലുകളും, എസ്.സി.എ ടു ടി.എസ്.പി പദ്ധതി, ഡബ്ളിയു.ജി.ഡി.പി ഫയലുകള്‍, രാജീവ്ഗാന്ധി കുടിവെള്ളപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടകേസ് ഫയലുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, അടിമാലി ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ വര്‍ക്കുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക പരിശോധന, മറ്റു് നിയുക്ത ചുമതലകള്‍

8129791048

 

7

ശ്രീമതി പ്രശോഭ

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് II

അസറ്റ് രജിസ്റ്ററും, എ.എസ് രജിസ്റ്ററും കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ഇവാല്യുവേഷന്‍ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കുക, കട്ടപ്പന ബ്ലോക്കിലെ എല്ലാ വര്‍ക്കുകളുടെയും ഔദ്യോഗിക പരിശോധന, മറ്റു് നിയുക്ത ചുമതലകള്‍

9745987333

 
 8 ശ്രീ അയ്യപ്പൻ വി  റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ് III   9605724982

 9

ശ്രീ  ഹിഷാമുദ്ധീൻ 

ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് (ഹയര്‍ ഗ്രേഡ്)

 

9847014737

10

ശ്രീമതി രുഗ്മണി കെ

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഗ്രേഡ്1

 

9746648209

11

ശ്രീമതി രഞ്ചു. കെ.ആര്‍

ക്ലാര്‍ക്ക്

 

9447764267

12

ശ്രീ. ശ്രീരാഗ്

ക്ലാര്‍ക്ക്

 

9496083311

13

ശ്രീ. ജിജിമോന്‍ ചാക്കോ

സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9496180699

14

ശ്രീമതി. രാജി.കെ.കെ.

അപ്പര്‍ ഡിവിഷന്‍ ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

9496228779

15

ശ്രീ. ജിജിമോന്‍. എ.എസ്

സീനിയര്‍ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവര്‍ (ഹയര്‍ ഗ്രേഡ്)

 

9961619849

16

ശ്രീമതി. സിന്ദു.കെ

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

 

9446679508

17

ശ്രീ. ലിമേഷ് എം.

ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്

 

8078043924

18

ശ്രീമതി. ഷോളി ജോസഫ്

പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍

 

8281145210