ഡോ: സാബു വർഗ്ഗീസ് 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്
കളക്ടറേറ്റ്, ഇടുക്കി
ഫോണ്‍- 04862 233010
E mail- dpoidk.spb@kerala.gov.in, dpoidk@gmail.com