വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണ വിഭാഗം
രണ്ടാം നില, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം – 695 004
ഫോണ്‍: 0471-2530277/ 9495098611
ഇ-മെയില്‍: chiefdpd@gmail.com