• ഗ്രാമ വികസനം
  • നഗര വികസനം
  • മുന്നോക്കവിഭാഗ ക്ഷേമം
  • ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ക്ഷേമം
  • പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാരുടെ ക്ഷേമം
  • പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാരുടെ ക്ഷേമം
  • പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാരുടെ ക്ഷേമം
  • തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍