ശ്രീമതി. ഏലിയാമ്മ നൈനാൻ 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍,

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഭവന്‍,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
ഫോണ്‍ നം. 0491-2505350/ 9495098598
ഇ-മെയില്‍: dpopkd.spb@kerala.gov.in, dpopkd.ker@nic.in