പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്ലാനിംഗ് വിഭാഗം
അഞ്ചാം നില, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ്
തിരുവനന്തപുരം
കേരളം- 695004

ഫോൺ: 0471-2532750/ 8547434266, 9495098609
ഇമെയിൽ: chiefppdspb@gmail.com