ഡോ. സന്തോഷ് വിദ്യാധരൻ

പരിപ്രേക്ഷ്യ ആസൂത്രണ വിഭാഗം

ഡോ. സന്തോഷ് വിദ്യാധരൻ 30/01/2009 മുതൽ കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ്, പരിപ്രേക്ഷ്യ ആസൂത്രണ വിഭാഗം ചീഫ് ആയി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് 2001-2009 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിലെ നഗരവികസന മന്ത്രാലയത്തിൽ സീനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1993-2001 വരെ തിരുവനന്തപുരം പാലോഡിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ബി, സീനിയർ സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പിഎച്ച്ഡിയും കേരള യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്‌മെന്റിൽ എംബിഎ ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ആസൂത്രണം, നഗര ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ്, പാരിസ്ഥിതിക, നഗര പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലുടനീളം വിപുലമായ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇക്കണോമിക്സ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി, വാട്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്, പെർസ്‌പെക്റ്റീവ് പ്ലാനിംഗ്, ടൂറിസം, ജെൻഡർ ബജറ്റിംഗ്, നഗരവികസനം തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ 16 പ്രബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയ, സിംഗപ്പൂർ, കാനഡ, എസ്റ്റോണിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി ദേശീയ അന്തർദേശീയ പരിശീലന പരിപാടികളിലും / വർക്ക്‌ഷോപ്പുകളിലും / സെമിനാറുകളിലും  അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.