പദ്ധതി ഏകോപന വിഭാഗം
രണ്ടാം നില, സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്
പട്ടം പി ഒ, തിരുവനന്തപുരം
കേരളം - 695004
ഫോണ്‍: 04712540852 / 9495098610
ഇ-മെയില്‍: chiefpcdspb@gmail.com