ശ്രീമതി. എൻ.കെ ശ്രീലത
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍,

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്,
ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഭവന്‍,
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍,
തൃശ്ശൂര്‍
ഫോണ്‍ നം. 0487-2360672 / 9495098597
ഇ-മെയില്‍ വിലാസം: dpothrissur@gmail.com