പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

നമ്പര്‍

രചയിതാവ്

ശീർഷകം

പ്രസാധകൻ

വര്‍ഷം

14790

നെയ്ൽ, മെക്  ജെ ആർ

ഗ്ലോബൽ  എൻവയോണ്മെന്റല്‍  ഹിസ്റ്ററി  : ഇൻട്രൊഡക്ടറി റീഡർ

റൗട്ട് ലെഡ്ജ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2017

14791

ഡോറ, സുധീർ

ഈ- കോമേഴ്‌സ്   ഡിജിറ്റൽ  ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ്  ഇന്ത്യ

സ്വാസ്തിക്  പുബ്ലിക്കേഷൻസ്

2017

14792

മാർക്ക്മാൻ,
ആർതർ  ബി

ഓപ്പൺ  ഇന്നോവേഷൻ  : അക്കാഡമിക്  ആൻഡ്  പ്രാക്ടിക്കൽ  പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്  ഓൺ  ദി  ജേർണി  ഫ്രം  ഐഡിയ   ടു മാർക്കറ്റ്

ഓക്സ്ഫോർഡ്  യൂണിവേഴ്സിറ്റി  പ്രസ്

2017

14793

റോസ്സ്,
ആലീസ്

ഇൻഡസ്ട്രീസ്  ഓഫ്  ദി  ഫ്യൂച്ചർ

സൈമൺ  പബ്ലിക്കേഷൻ

2016

 

14794

കാപ്ലാൻ, ജെറി

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ  ഇന്റലിജൻസ്  : വാട്ട്  എവറയോൺ നീഡ്  ടു  നോ

ഓക്സ്ഫോർഡ്  യൂണിവേഴ്സിറ്റി  പ്രസ്സ്

2016

14795

ഗുപ്ത, അനിൽ കെ

ഗ്രാസ്  റൂട്സ് ഇന്നോവേഷൻ  : മൈൻഡ്‌സ്  ഓൺ  ദി  മാർജിൻ  ആർ നോട്ട് മാർജിനൽ മൈൻഡ്‌സ്

പെൻഗ്വിൻ ബുക്ക്സ്

2016

14796

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ   ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

14797

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ  ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

 

14798

 

മണിലാൽ, കെ എസ്

 

വാന്‍ റീഡിന്റെ  ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

 

14799

മണിലാൽ, കെ എസ്

 

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

 

14800

മണിലാൽ, കെ എസ്

 

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

 

14801

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

 

14802

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

 

14803

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

 

14804

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2018

 

14805

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2018

 

14806

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2018

 

14807

മണിലാൽ, കെ എസ്

വാന്‍ റീഡിന്റെ ഹോർത്തുസ്
മലബാറിക്കസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2008

 

14808

 

നൗഷാദ്, ചെഗാഡൻ

ഇന്ത്യൻ  ഇക്കോണമി  ഫോർ യു പി എസ് സി സിവിൽ  സർവീസ്  എക്സാമിനേഷൻസ്

ഡിപ്പാർട്മെന്റ് ഓഫ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ഓഫ്  കേരളം

2016

 

14809

 

ടിറോൾ, ജീൻ

എക്കണോമിക്സ്  ഫോർ  ദി  കോമൺ ഗുഡ്

പ്രിൻസ്റ്റൻ  യൂണിവേഴ്സിറ്റി  പ്രസ്

2017

 

14810

 

ഐ സി എ ആർ

 

ഹാൻഡ്  ബുക്ക്  ഓഫ്  അഗ്രികൾച്ചർ

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ്  ക്നോളെഡ്ജ് മാനേജ്‌മന്റ്  ഇൻ  അഗ്രികൾച്ചർ

2017

14811

സാഹൂ, നിരഞ്ചൻ ലോഹന, സരിക കെ

ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ  ഇന്ത്യ  ആൻഡ്  ഗവേർണൻസ്‌

ന്യൂ  സെഞ്ച്വറി  പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2017

14812

ഫ്രസ്, പീറ്റർ

ഫോർ  ഫ്യൂച്ചേർസ്  : വിഷൻസ്  ഓഫ്  ദി  വേൾഡ്  ആഫ്റ്റർ  ക്യാപിറ്റലിസം

വെർസൊ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2016

14813

സൗമ്യ ചക്രബർത്തി

ഇൻക്ലുസിവ് ഗ്രോത് ആൻഡ്  സോഷ്യൽ  ചേഞ്ച്

ഓക്സ്‌ഫോർഡ്  യൂണിവേഴ്സിറ്റി  പ്രസ്

2016

14814

സതീഷ് ചന്ദ്ര എ വി

സെൻട്രലൈസ്ഡ്  ഗവണ്മെന്റ്  ടു  ഡിസെൻട്രലൈസ്ഡ്  ഗവെർണൻസ്

വൈവ ബുക്ക്സ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2017

 

2016

 

14815

ഉല്‍സ പട്നായിക് ആന്റ് പ്രഭാത് പട്നായിക്

തിയറി   ഓഫ്  ഇംപീരിയലിസം

തൂലിക ബുക്ക്സ്

14816

സിമഡമോർ, ആൽബർട്ടോ

ഡെവലപ്മെൻറ് ആൻഡ്  സസ്‌റ്റൈനബിലിറ്റി  : ചല്ഞ്ച്  ഓഫ്  സോഷ്യൽ  ചേഞ്ച്

സെഡ് ബുക്ക്സ്

2016

14817

ഡാർളി ജോസ്

പൊളിറ്റിക്കൽ  ഇക്കോണമി  ഓഫ്  ഡെവലപ്മെൻറ്  ഇൻ  ഇന്ത്യ  : ഇൻഡിജിനേയ്റ്റി  ഇൻ  ട്രാന്സിഷൻ  ഇൻ  ദി  സ്റ്റേറ്റ്  ഓഫ്  കേരള

റൗട്ടിലെഡ്ജ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2015

14818

അമർത്യ സെൻ

കളക്റ്റീവ് ചോയ്സ്  ആൻഡ്  സോഷ്യൽ  വെൽഫേർ

പെൻഗ്വിൻ ബുക്ക്സ്  പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2017

14819

പബ്ലിക്കേഷന്‍ ഡിവിഷന്‍
ഗവ. ഓഫ് ഇന്‍ഡ്യ

ഇന്ത്യ 2018

മിനിസ്ട്രി  ഓഫ്  ഇൻഫർമേഷൻ  ആൻഡ്  ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ്

2018

14820

ദുർഗ ദാസ് ബസു ആന്റ് പട്നായിക്, എ കെ

ദുർഗ ദാസ്  ബസു'സ്  ഷോർട്ടർ  കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ  ഓഫ്  ഇന്ത്യ  : ഇൻകോർപൊറേറ്റിംഗ്  ദി  ലാസ്റ്  അമെൻഡ്മെന്റ്  ബ്രോട് ബൈ  ദി  കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ  ആക്ട്  2016

ലെക്സി നെക്സിസ്

2018

14821

ദുർഗ ദാസ് ബസു ആന്റ് പട്നായിക്, എ കെ

ദുർഗ ദാസ്  ബസു'സ്  ഷോർട്ടർ  കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ  ഓഫ്  ഇന്ത്യ  : ഇൻകോർപൊറേറ്റിംഗ്  ദി  ലാസ്റ്  അമെൻഡ്മെന്റ്  ബ്രോട് ബൈ  ദി  കോൺസ്റ്റിട്യൂഷൻ  ആക്ട്  2016

ലെക്സി നെക്സിസ്

2018

14822

ഹെല്ലർ (പാട്രിക്)

ലേബർ  ഓഫ്  ഡെവലപ്മെൻറ്  വർക്കേഴ്സ്  ആൻഡ്  ദി  ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ  ഓഫ്  ക്യാപിറ്റലിസം  ഇൻ  കേരള, ഇന്ത്യ . 1999/

കോർണെൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  പ്രസ്;

2017

14823

സംഗീത വർമ ആന്റ്  ബോധ, പി സി

ഗ്ലിംസസ് ഓഫ്  ഇന്ത്യൻ  അഗ്രികൾച്ചർ

ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്

2018

14824

ഡൗഹെർടി, പോൾ ആർ

ഹ്യൂമൻ  + റീജമാമിനിംഗ് വർക്ക്  ഇൻ  ദി  ഏജ്  ഓഫ്  അൽ  മെഷീൻ

ഹാർവാർഡ്  ബിസിനസ്  റിവ്യൂ  പ്രസ്

2018

14825

ബ്രൗൺ, ഹെതർ എ

മാർക്സ് ഓൺ  ജൻഡർ  ആൻഡ്  ദി  ഫാമിലി  : ക്രിട്ടിക്കൽ  സ്റ്റഡി

ബ്രിൽ ബോസ്റ്റർ  പബ്ലിക്കേഷൻ

2012

14826

സോഡെർബെർഗ്, ജോൺ

ഹാക്കിങ്  ക്യാപിറ്റലിസം  : ഫ്രീ  ആൻഡ്  ഓപ്പൺ  സോഴ്സ്  സോഫ്റ്റ്‌വെയർ  മൂവ്മെൻറ്

റൗട്ട് ലെഡ്ജ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2008

14827

വിജു, ബി

ഫ്ലട്ട് ആൻഡ്  ഫ്യൂറി  : എക്കളോജിക്കൽ ദേവസ്റ്റേഷൻ ഇൻ  ദി  വെസ്റ്റേൺ  ഘാട്സ്

പെൻഗിൻ ഹൗസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2019

14828

ശോഭ അരുൺ

ഡെവലപ്മെൻറ്  ആൻഡ്  ജൻഡർ  ക്യാപിറ്റൽ  ഇൻ  ഇന്ത്യ  : ചേഞ്ച്, കണ്ടിന്യൂയിറ്റി  ആൻഡ്  കോൺഫ്ലിക്ട് ഇൻ  കേരള

റൗട്ട് ലെഡ്ജ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2018

14829

മുരളി ചന്തവിള

എ കെ ജി  ഒരു  സമഗ്ര  ജീവ  ചരിത്രം : ജീവിതം, സഞ്ചാരം, പോരാട്ടം

ദേശാഭിമാനി ബുക്ക്സ്

2014

 

14830

മുരളി ചന്തവിള

എ കെ ജി  ഒരു  സമഗ്ര  ജീവ  ചരിത്രം : ജീവിതം, സഞ്ചാരം, പോരാട്ടം

ദേശാഭിമാനി ബുക്ക്സ്

2014

 

14831

മുരളി ചന്തവിള

എ കെ ജി  ഒരു  സമഗ്ര  ജീവ  ചരിത്രം : ജീവിതം, സഞ്ചാരം, പോരാട്ടം

ദേശാഭിമാനി ബുക്ക്സ്

2014

14832

രമേഷ്, ജയ്റാം

ചെക്വഡ്  ബ്രില്ലിയൻസ്: മെനി  ലൈവ്സ്  ഓഫ്  വി.കെ. കൃഷ്ണ  മേനോൻ

പെൻഗിൻ ബുക്ക്സ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2018

14833

എൽഡ്രിഡ്ജ്

അചീവിംഗ്  ഹൈ  പെർഫോമൻസ്  : ഹൌ  ടു  അപ്ലൈ  വിന്നിങ്  പ്രിൻസിപ്പൽസ്  ഓഫ്  സ്പോർട്സ്  കോച്ചിങ്  ഇൻ  യുവർ  ഓർഗനൈസേഷൻ

രൂപ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

2018

14834

ജോൺസൺ, ജോർജ്  ആന്റ് ജോൺസൺ, ഡോമിനിക്

ലോ  ഓഫ്  ലാൻഡ്  റിഫോംസ്  ഇൻ  കേരള  : കേരള  ലാൻഡ്  റിഫോംസ്  ആക്ട്  ആൻഡ്  റൂൾസ്

എം  റീ എൻ പബ്ലിഷേർസ്

2020

 

14835

സഞ്ചയൻ പി

 

കേരള ഭൂ നിയമങ്ങൾ

സുകുമാർ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്

2015