ശ്രീമതി. ലിറ്റി മാത്യു 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസര്‍

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്,
ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ , സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
കോട്ടയം – 686 002
ഫോൺ : 0481- 2561638, 9495098594
E mail: dpoktym.spb@kerala.gov.in,dpokottayam@yahoo.com