ശ്രീമതി രേഖാ  വി ദേവ്

ചീഫ്, ഇവാലുവേഷൻ ഡിവിഷന്‍

2018 നവംബർ മുതൽ ഇവാലുവേഷൻ ഡിവിഷന്‍ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി രേഖാ  വി ദേവ് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു.  ഡിവിഷന്‍ ചീഫിന്റെ അധിക ചുമതലയും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. 1998 ഏപ്രിലിൽ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റായി സംസ്ഥാന പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡില്‍‍ പ്രവേശിച്ചു.  സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന് പുറമേ, പട്ടികജാതി വികസന ഡയറക്ടറേറ്റിൽ റിസർച്ച് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ കാസര്‍ഗോഡിലെ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ, അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസറായും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിൽ, ഡെപ്യൂട്ടി ജില്ലാ ആസൂത്രണ ഓഫീസറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.