• ചീഫിന്റെ കീഴില്‍ ഓര്‍ഗനോഗ്രാഫില്‍‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവിധ തസ്തികകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഒരു ടീമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി വരുന്നു.
  • വിലയിരുത്തല്‍ പഠന നടത്തിനായി  പ്രമുഖ സ്ഥാപങ്ങള്‍, സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍ വിദഗ്ദര്‍ മറ്റ് സ്വതന്ത്ര  സംരഭങ്ങള്‍ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • വിവിധ  തസ്തികകളിലുള്ള  ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിശീലന പരിപാടികള്‍ തയ്യാറാക്കുക.
  • ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ് ആനന്ദ്   (ഐ.ആര്‍.എം.എ), ഐ.ഐ.എം കോഴിക്കോട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോളേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ASCI) ഹൈദരാബാദ്, ഐ.ഐഎം ബാഗ്ലൂര്‍, എന്‍.എച്ച് ആര്‍.ഡി ഹൈദരാബാദ്, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇനിസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് (ഐ.എം.ജി) തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയ  പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങലില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇന്‍ഡക്ഷന്‍‍ ട്രൈയിനിംഗ്  നല്‍കുക.