പേര്

പദവി

ഫോണ്‍ നം

ഡോ.സുനിത.എ.എസ്സ് ചീഫ്

0471-2531394

Extn.410

9496310332

ശ്രീ.സുബാഷ്.സി.എൻ

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍

0471-2540208/2540707 Extn. 411
9447181292

ശ്രീ.എം.ദ്വര 

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ 1

9846835337
Extn.412

ശ്രീമതി.നിത്യ ടി.വി 

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ 2

7909198325
Extn.413

ശ്രീ.അനിൽ കെ പാപ്പച്ചൻ 

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍‌

9447436682
Extn. 417

സുധി എസ്

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്-1

9526113132
Extn.414

അമാനുള്ള പി

റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്-2

9946495064
Extn.415

വേക്കന്റ്

കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

 Extn.416

ശ്രീമതി.ആര്യ.എ.ആർ

യു.ഡി.ടൈപിസ്റ്റ്

8129634242

രതീഷ് കുമാര്‍ വി ആര്‍

ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റ്

9544247539