ക്രമ നമ്പർ

പേര്

തസ്തിക

ചുമതലകൾ

ഫോണ്‍ നമ്പർ

1

ശ്രീ കെ കെ ദിനേശ് കുമാർ

സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്

സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍, കൂടാതെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍, പ്രിന്റര്‍, യു.പി.എസ്. മറ്റ് അനുബന്ധ സാമഗ്രികള്‍, വാഹനങ്ങള്‍ മുതലായവ വാങ്ങലും മേല്‍ നോട്ടവും

9446621535
9544777235

2

 

ശ്രീ ഗിരീഷ് കുമാർ സി എസ്

ക്ലാര്‍ക്ക്( സി 1)

കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഫോട്ടോകോപ്പിയര്‍ മറ്റ് ഐ.റ്റി.അനുബന്ധ ഫയലുകള്‍

9995360967

3

ശ്രീ വിശാഖ് എസ് ജെ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (സി 2)

വാഹനങ്ങള്‍, ഇന്ധനം,ലോഗ് ബുക്ക് തുയങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച ഫയലുകള്‍

9745182719 8848501113