ക്രമ നമ്പർ

പേര്

തസ്തിക

ചുമതലകൾ

ഫോണ്‍ നമ്പർ

1

ശ്രീമതി. കല എൽ

അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ്

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് ഡി.ഡി.ഒ., കൂടാതെ ജിവനക്കാരുടെ സര്‍വ്വീസ് സംബന്ധവും അക്കൗണ്ട്സ് സംബന്ധവുമായ വിഷയങ്ങളുടെ  മേല്‍ നോട്ടം തുടങ്ങിവ

9048464698

2

ശ്രീ.ബിജു എസ് ആർ

ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

ജിവനക്കാരുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ പൊതുവായ മേല്‍നോട്ട ചുമതല

99645314554

3

ശ്രീ രാജേഷ് ആർ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (ഇ 1)

J.D., D.D., AD., AA., P.P.O., P.O. Sr.Gr.Librarian.  എന്നീ ജിവനക്കാരുടെ പ്രോബോഷന്‍, സ്ഥാന കയറ്റ്ം. സ്ഥലമാറ്റം, തുടങ്ങിയവയുടെ ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍ കൂടാതെ ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍, 

9526812405

4

ശ്രീ സുബി എസ്

ക്ലാര്‍ക്ക് (ഇ 2)

C.A., R.A., R.O. S.S., J.S., Head Clerk എന്നീ ജിവനക്കാരുടെ പ്രോബോഷന്‍, സ്ഥാന കയറ്റ്ം. സ്ഥലമാറ്റം, തുടങ്ങിയവയുടെ ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍ കൂടാതെ ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍,  തുടങ്ങിയവ

9995174478

5

ശ്രീ അൻവർ ഹുസൈൻ

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (ഇ 3)

Clerk, Office Attendant, Night Watchman, Choukidar എന്നീ ജിവനക്കാരുടെ പ്രോബോഷന്‍, സ്ഥാന കയറ്റ്ം. സ്ഥലമാറ്റം, തുടങ്ങിയവയുടെ ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍ കൂടാതെ ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍,  തുടങ്ങിയവ

9447992269

6

ശ്രീമതി. ഷേർലി

സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് (ഇ 4)

Driver ന്മാരുടെ ഒഴിവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍, പ്രോബോഷന്‍, സ്ഥാന കയറ്റ്ം. സ്ഥലമാറ്റം, , തുടങ്ങിയവയുടെ ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍  തുടങ്ങിയവ

8921354364

7

ശ്രീമതി. മൻസൂർ അലി

ക്ലാര്‍ക്ക് (ഇ 5)

ടൈപ്പിസ്റ്റ് മാരുടെ ഒഴിവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യല്‍, പ്രോബോഷന്‍, സ്ഥാന കയറ്റ്ം. സ്ഥലമാറ്റം, , തുടങ്ങിയവയുടെ ഫയല്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍  ജീവനക്കാരുടെ പെന്‍ഷന്‍ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍