ക്രമ നമ്പർ

പേര്

തസ്തിക

ചുമതലകൾ

ഫോണ്‍ നമ്പർ

1

ശ്രീ മധു മോഹൻ കെ ആർ

ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ

എല്ലാവിധമായ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെയും  ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റിന്റെയും മേല്‍ നോട്ടം

9495098618

2

ശ്രീ ആര്‍. ജയകൃഷ്ണൻ

സീനിയർ ക്ലാർക്ക്

ബഡ്ജറ്റ്, ഓഡിറ്റ് എന്നിവയുടെ ഫയലുകളുടെ കൈകാര്യം

9447699134

3

ശ്രീ.ഷക്കീൽ പൊന്മളത്തൊടി

ക്ലാർക്ക്

അലോട്ട്മെന്റ്, ബഡ്ജറ്റ് ഫയലുകള്‍

9947932928