ശ്രീമതി. മായ ടി.ആർ 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
മലപ്പറംബ, കോഴിക്കോട്
ഫോൺ നമ്പർ: 0495 – 2371907
ഇ മെയില്‍: dpokozhikode@gmail.com/ kkddpo@gmail.com