ക്രമ നം പേര് ഉദ്യോഗപ്പേര് ചുമതലകള്‍ ഫോണ്‍ നം.
1 ശ്രീമതി മായ ടി.ആർ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ഓഫീസ് മേലധികാരി, ഓഫീസ് കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണ മേല്‍നോട്ടം

 

   9846486999

2 ശ്രീ. വിൻസെന്റ് സെബാസ്ത്യൻ  ഡെ. ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

എല്ലാ ഫയലുകളുടേയും മേല്‍നോട്ടം
വിവരാവകാശ നിയമം (സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസർ), നവകേരള മിഷന്‍ ഫയൽ (ഹരിതകേരളം), ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കൽ (ഇറിഗേഷന്‍), സുഭിക്ഷകേരളം (ജലസേചനം)

  9497677640
3 ശ്രീ പ്രസാദൻ.എം അസി.ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി (യോഗം, പദ്ധതി നടത്തിപ്പ്, അവലോകനം) വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം- ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, കോര്‍പ്പറേഷൻ, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കൽ (കൃഷി),   കോ-ഓര്‍ഡിനേഷൻ, സുഭിക്ഷകേരളം (കൃഷി), നവകേരളമിഷന്‍ (ലൈഫ് മിഷന്‍), ഡിഎല്‍ടിസി (ഇന്നവേറ്റീവ് പ്രോജക്ട്), ഡിഎല്‍ടിസി (യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്)

  9495293145
4 ശ്രീമതി നജുമുന്നീസ കെ. റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസർ

എം.പി.ലാഡ്സ് ജോലികളുടെ കോ-ഓര്‍ഡിനേഷൻ,
വടകര  ലോക് സഭ എം.പി., പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട്, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം - നഗരസഭകള്‍, വിവരാവകാശം (സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങള്‍), ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കൽ (ആരോഗ്യം, പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ വികസനം),  സുഭിക്ഷകേരളം (മത്സ്യം), നവകേരളമിഷന്‍ (ആര്‍ദ്രം)

  9745656358
5 ശ്രീമതി മിനി നാരായണൻ റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസർ

എം.പിലാഡ്സ് (രാജ്യസഭ - ബഹു.എം.പി മാരായ ശ്രീ.എളമരം കരീം, ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം, ശ്രീ.എ.കെ. ആന്‍റണി,  ശ്രീ. വയലാര്‍രവി, ശ്രീ.സി.പി. നാരായണന്‍), എസ്.സി.എ ടു എസ്.സി.പി, ടി.എസ്.പി, വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം, 3 ബ്ലോക്കുകളും പഞ്ചായത്തുകളും, പി.എം.ജെ.വി.കെ, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കൽ (സാമൂഹ്യനീതി, വനിതാ ശിശു വികസനം, ഐ.സി.ഡി.എസ്), ഡിപിഒ/കളക്ടേഴ്സ് കോണ്‍ഫറന്‍സ്, പി.എം.ജെ.വി.കെ, എസ്.സി.എ ടു എസ്.സി.പി, സുഭിക്ഷകേരളം (വ്യവസായം)

    9497030657        
6 ശ്രീമതി ഷംസീന ടി പി റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ്

എം.പിലാഡ്സ്  (കോഴിക്കോട് ലോക് സഭ)
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം - (3 ബ്ലോക്കുകളും, പഞ്ചായത്തുകളും) ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കൽ (ടൂറിസം, വ്യവസായം, പ്രാദേശിക വികസനം), സുഭിക്ഷ കേരളം(കുടുംബശ്രീ,തൊഴിലുറപ്പ്), പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടികള്‍

  9567234407
7 ശ്രീമതി ബിന്ദുലത സി റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ്

എം.പിലാഡ്സ്  (രാജ്യസഭ-  ബഹു. എം.പിമാരായ ശ്രീ.സുരേഷ്ഗോപി, എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ, ശ്രീ. റിച്ചാര്‍ഡ്ഹേ), ജില്ലാ വികസന സമിതി (ജനറൽ ഫയൽ), വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം -3 ബ്ലോക്കുകളും പഞ്ചായത്തുകളും, ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കൽ (ഫിഷറീസ്, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം), നവകേരള മിഷന്‍ (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം), സുഭിക്ഷ കേരളം (മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീര വികസനം

      9745060378
8 ശ്രീമതി ജയനി.പി.ബി റിസര്‍ച്ച് അസിസ്റ്റന്‍റ്

എം.പിലാഡ്സ്  (രാജ്യസഭ- ബഹു. എം.പിമാരായ ശ്രീ.രാഹുല്‍ഗാന്ധി, ശ്രീ. പി.വി. അബുദുള്‍ വഹാബ്, ശ്രീ.കെ.കെ. രാഘേഷ്, ശ്രീ. ജോസ് കെ. മാണി, ശ്രീ. ജോയ് എബ്രഹാം)
വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം -3 ബ്ലോക്കുകളും പഞ്ചായത്തുകളും,
ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി മാര്‍ഗരേഖ തയ്യാറാക്കൽ (വിദ്യാഭ്യാസം)
സുഭിക്ഷ കേരളം (സഹകരണം, ബാങ്കിംഗ്)

    8086538018
9 ശ്രീ. ശരത് ചന്ദ്രൻ .എ  ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്

 

  9447632508
10 ശ്രീമതി ലൈസ പി.കെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്

 

 

       9995675712

11 ശ്രീമതി. ഷീജ .കെ  സീനിയർ ക്ലാര്‍ക്ക്

 

  9497876375
12 ശ്രീമതി സ്മിത.സി.പി ക്ലാര്‍ക്ക്

 

  9747563037
13 ശ്രീമതി. റീജ .പി  സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

  9744449384
14 ശ്രീമതി വനജ.വി. സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ്

 

  9447372549
15 ശ്രീ ഗോപി ടി സീനിയർ ഗ്രേഡ് ഡ്രൈവർ

 

  9495368086
16 ശ്രീ ജിതേഷ് പി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

 

  9048074674
17 ശ്രീമതി സ്വര്‍ണ്ണലത എസ്.എന്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

 

  9400588509