ഉപജീവന വികസന പാക്കേജിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡ് 2018 നവംബർ 1, 2 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ തൈക്കാടുള്ള സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഒരു ദുരന്തത്തിനുശേഷം നടപ്പാക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത ഉപജീവന പുനരുജ്ജീവന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

മന്ത്രിമാർ, വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ, വിദഗ്ധർ, ബന്ധപ്പെട്ടവർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ യു‌എൻ‌ഡി‌പി കൺ‌ട്രി ഡയറക്ടർ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ദുരന്താനന്തര ഉപജീവന പുനസ്ഥാപനത്തിലെ യു‌എൻ‌ഡി‌പിയുടെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.