പേര്

പദവി

കടമകളും
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ബന്ധപ്പെടെണ്ട  നമ്പര്‍

 

ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ പി

 

ചീഫ് (i/c)

 

ഡിവിഷൻ മേധാവി

 

9446527674

 

ശ്രീ.പ്രദീപ് കുമാർ പി

 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
(സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് )

എല്ലാ മേഖലകളുടെയും ഏകോപനത്തിനും  സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തിലും പദ്ധതികളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ ഡിവിഷനിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ചീഫിനെ സഹായിക്കുന്നു.  നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങള്‍, ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം, ആർ‌ടി‌ഐ, എസ്‌ഡി ജി മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

 

9446527674


 

 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഇടത്തരവും വലുതുമായ  വ്യവസായങ്ങൾ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ഖനനം

 

 

ശ്രീ. ജി.ടി  ഷിബു 

അസി. ഡയറക്ടർ I

എനർജി സെക്ടർ

9446024936

ശ്രീ.അരുൺ ശ്യാം നാഥ് 

അസി. ഡയറക്ടർ II

 

പോർട്ട് & ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ, ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ

 

9995356100

ശ്രീമതി. ലീജ മോൾ എം ഡേവിഡ് 

അസി. ഡയറക്ടർ  III

ഗതാഗതവും പിഡബ്ല്യുഡിയും (റോഡുകളും പാലങ്ങളും)

9562677057

 

ശ്രീമതി.ശാലിനി .എസ്

 

റിസർച്ച് ഓഫീസർ I.


എംഎസ്എംഇ ,ഖാദി & വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്

 

9747468701

ശ്രീമതി ധന്യ ചന്ദ്രശേഖർ

 

റിസർച്ച് ഓഫീസർ ll


ടൂറിസം, സയൻസ് & ടെക്നോളജി

 

9447819216

ശ്രീമതി. സരിത 
 
റിസർച്ച് ഓഫീസർ llI    

ശ്രീ. പ്രദീപ് 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് I

പോർട്ട് & ലൈറ്റ് ഹൗ സുകൾ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം, കൈത്തറി, വൈദ്യുതി  മേഖല, കയർ, കശുവണ്ടി എന്നിവയില്‍ സഹായിക്കുന്നു

 

 


ശ്രീ. സിബിൻ. കെ

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് Il


ഇടത്തരം, വലിയ തോതിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, മൈനിംഗ് എന്നിവയില്‍ സഹായിക്കുന്നു

 

9747806208

ഒഴിവ് 

 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് Ill


എനർജി സെക്ടർ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് & പിഡബ്ല്യുഡി (റോഡുകളും പാലങ്ങളും) എന്നിവയില്‍ സഹായിക്കുന്നു

 

 

ശ്രീ. ഷംലാൽ. എസ്

പേഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

സി എ ടു ചീഫ്, കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഇൻ‌വേർഡ് & ഡെസ്‌പാച്ച് രജിസ്റ്ററുകൾ

9847756241

ശ്രീമതി. ദീപ്തി 

ടൈപ്പിസ്റ്റ്

ഡിവിഷന്റെ ഡി.ടി.പി ജോലികളിലും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹായിക്കുന്നു

9495430101

ശ്രീ.ശരത് 

ഓഫീസ് അറ്ററ്റന്റ്

 ഡിവിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും സഹായിക്കുക