പേര്

പദവി

കടമകളും
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും

ബന്ധപ്പെടെണ്ട  നമ്പര്‍

 

Er. ജോയ് എൻ. ആർ

 

ചീഫ്

 

ഡിവിഷൻ മേധാവി

 

9447000868
9495098608

 

ശ്രീ.മണിലാൽ ആർ

 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ
(സെലക്ഷന്‍ ഗ്രേഡ് )

എല്ലാ മേഖലകളുടെയും ഏകോപനത്തിനും  സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തിലും പദ്ധതികളിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയോടെ ഡിവിഷനിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലും ചീഫിനെ സഹായിക്കുന്നു.  നിയമസഭാ ചോദ്യങ്ങള്‍, ഓഡിറ്റ് അന്വേഷണം, ആർ‌ടി‌ഐ, എസ്‌ഡി ജി മുതലായവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു

 

9846129595
9495098616


ശ്രീ.എച്ച്.അബ്ദുള്‍ സലാം

 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഇടത്തരവും വലുതുമായ  വ്യവസായങ്ങൾ, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ, ഖനനം

 

9495729615

ശ്രീ. എം പി മധുസൂദനൻ നായർ

അസി. ഡയറക്ടർ I

എനർജി സെക്ടർ

9497635469

 ദ്വര.എം

അസി. ഡയറക്ടർ II

 

പോർട്ട് & ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ, ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ

 

9846835337

ശ്രീ. ജി ടി ഷിബു

അസി. ഡയറക്ടർ  III

ഗതാഗതവും പിഡബ്ല്യുഡിയും (റോഡുകളും പാലങ്ങളും)

9446024936

ശ്രീ.അരുണ്‍ ശ്യാംനാഥ്

അസി. ഡയറക്ടർ IV

കൈത്തറി, കയർ, കശുവണ്ടി വ്യവസായം

9995356100

 

ശ്രീമതി.ശാലിനി .എസ്

 

റിസർച്ച് ഓഫീസർ I.


എംഎസ്എംഇ ,ഖാദി & വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്

 

9747468701


ശ്രീമതി. ലിജാമോൾ എം ഡേവിഡ്

 

റിസർച്ച് ഓഫീസർ ll


ടൂറിസം, സയൻസ് & ടെക്നോളജി

 

9562677057

ശ്രീമതി. മഞ്ജു എസ് പിള്ള


റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് I

പോർട്ട് & ലൈറ്റ് ഹൗ സുകൾ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം, കൈത്തറി, വൈദ്യുതി  മേഖല, കയർ, കശുവണ്ടി എന്നിവയില്‍ സഹായിക്കുന്നു

 

9446583597


ശ്രീമതി.സന്ധ്യ വി.ബി

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് Il


ഇടത്തരം, വലിയ തോതിലുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി, മൈനിംഗ് എന്നിവയില്‍ സഹായിക്കുന്നു

 

9447405406


ശ്രീമതി ധന്യ ചന്ദ്രശേഖർ

 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് Ill


എനർജി സെക്ടർ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് & പിഡബ്ല്യുഡി (റോഡുകളും പാലങ്ങളും) എന്നിവയില്‍ സഹായിക്കുന്നു

 

9447819216

ശ്രീ. ഷംലാൽ. എസ്

പേഴ്സണല്‍ അസിസ്റ്റന്റ്

സി എ ടു ചീഫ്, കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ, ഇൻ‌വേർഡ് & ഡെസ്‌പാച്ച് രജിസ്റ്ററുകൾ

9847756241

ശ്രീ.പ്രവീണ്‍.വി.പി

ടൈപ്പിസ്റ്റ്

ഡിവിഷന്റെ ഡി.ടി.പി ജോലികളിലും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹായിക്കുന്നു

8281737384

മിസ്സ്‌.നിഷ.യു

ഓഫീസ് അറ്ററ്റന്റ്

 ഡിവിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും സഹായിക്കുക

9645673632