വിനോദസഞ്ചാരം

വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്

https://www.keralatourism.org/
കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് http://www.ktdc.com/
കേരള ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് http://ktil.in/
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോ ടൂറിസം, കേരളം http://www.ecotourismkeralam.org/
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസ്

 

http://www.kittsedu.org/

 
ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കേരളം

http://www.fcikerala.org/

ബേക്കൽ റിസോർട്ട് വികസന കോർപ്പറേഷൻ

http://www.bekaltourism.com/

സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്

http://www.sihmkerala.com/

ശാസ്ത്ര - സാങ്കേതികം   കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് (കെ.എസ്.സി.എസ്.ടി.ഇ)

http://www.kscste.kerala.gov.in/

കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (കെ‌എഫ്‌ആർ‌ഐ)  

http://www.kfri.res.in/

 
ദേശീയ ഗതാഗത ആസൂത്രണ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (നാറ്റ്പാക്) http://natpac.kerala.gov.in/
സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്‌സ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ആന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ്(സിഡബ്ല്യുആർഡിഎം) http://www.cwrdm.org/
ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ജെഎൻ‌ടി‌ബി‌ജി‌ആർ‌ഐ)   http://www.jntbgri.res.in
കേരള സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് (KSOM)   http://www.ksom.res.in
ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ബേസിക് സയൻസസ് (SRIBS)   http://www.kscste.kerala.gov.in/index.php/video-gallery/sribs
റീജിയണല്‍ കാൻസർ സെന്റർ (ആർ‌സി‌സി)   http://www.rcctvm.gov.in/index.php/video-gallery/script
പി.ഡബ്ല്യു.ഡി   പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (റോഡുകളും പാലങ്ങളും)   www.keralapwd.net
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ദേശീയപാതകൾ)   www.keralapwd.gov.in
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (ഭരണം)   www.keralapwd.net
കേരള സംസ്ഥാന ഗതാഗത പദ്ധതി (കെ.എസ്.ടി.പി)  
റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്   www.rbdck.com
കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ്   www.krfb.org7
കേരള ഹൈവേ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്    
റോഡ് ഗതാഗതം   കേരള സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ (കെഎസ്ആർടിസി) www.keralartc.com
മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്

www.keralamvd.gov.in.

മറ്റ് ഗതാഗത സേവനങ്ങൾ   കൊച്ചി മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ https://kochimetro.org
  www.kannurairport.aero
  തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലൈറ്റ് മെട്രോ പദ്ധതികൾ  

മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ
കേരള സംസ്ഥാന വ്യവസായ വികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.) http://www.ksidc.org   
കേരള വ്യവസായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന കോർപ്പറേഷൻ http://www.kinfra.org
പൊതുമേഖലാ പുന:സംഘടനയും ആന്തരിക ഓഡിറ്റ് ബോർഡും (RIAB) http://www.riab.org
സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് (സിഎംഡി) http://www.cmdkerala.org
ബ്യൂറോ ഓഫ് പബ്ലിക് എന്റർപ്രൈസസ് (ബി.പി.ഇ)  

ഖനനം
 
മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ്
http://www.dmg.kerala.gov.in
വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ   കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മിഷൻ (കെ.എസ്.ഐ.ടി.എം)   http://www.itmission.kerala.gov.in
 
ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് - കേരളം (IIITM-K)
http://www.iiitmk.ac.in
  ICFOSS   http://www.icfoss.in
ടെക്നോപാർക്ക്   http://www.technopark.org
  ഇൻഫോപാർക്ക്   http://www.infopark.in
  സൈബർ പാർക്ക്     http://www.infopark.in
  കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് (കെ‌എസ്‌ഐ‌ടി‌എൽ)      
  കേരള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് മിഷൻ (KSUM)    

തുറമുഖം
തുറമുഖ വകുപ്പ് http://www.keralaports.gov.in
ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് www.hed.kerala.gov.in
ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ വിഭാഗം www.hsw.kerala.gov.in

ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം
സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പ് www.swtd.gov.in
തീരദേശ ഷിപ്പിംഗ്, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതവകുപ്പ് www.keralashipping.com
കേരള ഷിപ്പിംഗ്, ഉൾനാടൻ നാവിഗേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ www.ksinc.in  

ഗ്രാമ, ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ
കേന്ദ്ര മൈക്രോ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെ മന്ത്രാലയം http://msme.gov.in
കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം http://www.mofpi.nic.in/
വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പ് http://www.keralaindustry.org/
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് & കൊമേഴ്സ് http://www.dic.kerala.gov.in/web/index.php
  ചെറുകിട  ഇടത്തരം സംരംഭക വികസന സ്ഥാപനം http://msmedithrissur.gov.in/
  വികസന കമ്മീഷണർ(MSME) http://dcmsme.gov.in/
ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് http://www.sidbi.com/
കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡവലപ്മെന്റ്

http://www.kied.info

കരകൗശല വികസന കോർപ്പറേഷൻ http://www.keralahandicrafts.in/
സുരഭി - കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് അപെക്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് http://www.surabhihandicraft.com/

 

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബൂ മിഷൻ http://www.keralabamboomission.org/
ദേശീയ മുള ദൗത്യം http://nbm.nic.in/
കൈത്തറി, തുണിത്തരങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറേറ്റ് http://handloom.kerala.gov.in/
ഹാൻ‌ടെക്സ് http://www.hantex.org/
ഹാൻ‌വീവ് http://www.hanveev.com/
കയർ വികസന ഡയറക്ടറേറ്റ് http://www.coir.kerala.gov.in/
എൻ‌സി‌ആർ‌എം‌ഐ (നാഷണൽ കയർ റിസർച്ച് & മാനേജ്‌മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് http://www.ncrmi.org/
ഫോം (ഫോം മാറ്റിംഗ്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്) http://www.fomil.com/
കെ.എസ്.സി.സി (കേരള സ്റ്റേറ്റ് കയർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്)   http://www.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=3490&Itemid=2557
കയർഫെഡ് http://coirfed.kerala.gov.in/
കേരള സംസ്ഥാന കയർ വർക്കേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഫണ്ട് ബോർഡ്   http://www.keralacoirwwfb.org/
ഖാദി & വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ് http://www.kkvib.org/
കെൽ‌പാം www.kelpalm.com
കശുവണ്ടി കയറ്റുമതി പ്രമോഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി‌.പി‌.സി‌.ഐ)

http://www.cashewindia.org/

കേരള കശുവണ്ടി വർക്കേഴ്സ് അപെക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്

http://www.cashewcapex.com/

കേരള കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ (കെ.എസ്.സി.ഡി.സി)

http://www.cashewcorporation.com/

പവർ   കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് (കെ.എസ്.ഇ.ബി. എൽ) www.kseb.in
ഏജൻസി ഫോർ നോൺ-കൺവെൻഷണൽ എനർജി ആൻഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി (ANERT) www.anert.gov.in
എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ (ഇഎംസി) www.keralaenergy.gov.in
ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ www.cei.kerala.gov.in
കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണ കമ്മീഷൻ (കെ‌.എസ്‌.ആ.ർ‌സി) www.erckerala.org