സാമ്പത്തിക അവലോകനം 2017

സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്, തിരുവനന്തപുരം, കേരളം, ഇന്ത്യ.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നയം, വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, കൂടാതെ ബൃഹത്തായ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകള്‍ എന്നിവ 2017 സാമ്പത്തിക അവലോകനത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ മേഖലകളിലെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് മേല്‍പ്പറഞ്ഞ വിവരങ്ങള്‍ ഒരു മുതല്‍ക്കൂട്ടായിരിക്കും.

കേരളം ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

ക്രമ നമ്പര്‍ ഇനം യൂണിറ്റ് 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2015-16 2016-17
1 ഭൂവിസ്തൃതി ച.കി.മി. 38856.7 38864 38863 38863 38863 38863 38863 38863
ഭരണരംഗം
2 റവന്യു ഡിവിഷനുകൾ എണ്ണം 21 21 21
3 ജില്ലകൾ " 9 10 12 14 14 14 14 14
4 താലൂക്കുകൾ " 55 56 58 61 63 63 75 75
5 വില്ലേജുകൾ " 1326 1331 1364 1452 1532 1664 1664
6 ടൗണുകൾ " 92 88 106 197 159 520 520 520
സെൻസസ് അനുസരിച്ചുള്ള ജനസംഖ്യ 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2011
7 ആകെ ആയിരത്തിൽ 13549.1 16903.72 21347.38 25453.68 29098.51 31843.8 33406.06 33406.06
8 പുരുഷൻമാർ " 8361.93 10587.85 12608.74 14288.99 15468.61 16027.41 16027.41
9 സ്ത്രീകൾ " 8541.89 10759.52 12885.08 14809.52 16372.76 17378.65 17378.65
10 ഗ്രാമം " 14351 17880 20682.4 21618 23574.45 17471 17471
11 നഗരം " 2552 3467 4771.3 7018 8266.93 15935 15935
12 പട്ടിക ജാതിക്കാർ " 1422 2002* 2549 2886.52 3123.94 3040 3040
13 പട്ടിക വർഗക്കാർ " 208 193* 261 320.97 364.19 485 485
14 ജനസാന്ദ്രത ച.കി.മി.ന് 435 549 655 749 819 860 860
15 സാക്ഷരതാനിരക്ക് ശതമാനം 55.08 60.42 70.42 89.81 90.9 94 94
16 സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം 1000 പുരുഷൻമാർക്ക് സ്ത്രീകൾ 1022 1016 1032 1036 1058 1084 1084
17 നഗര ജനസംഖ്യ ശതമാനം 15.1 16.24 18.74 24.11 26 47.7 47.7
സ്ഥിരവിലയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2015-16 2016-17
18 സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം രൂപ കോടിയിൽ 462 1255 3823 12195 63715 180812 467243.13 480878.13
19 പ്രാഥമിക മേഖല " 241 652.6 1682.12 4756.05 14017.3 15966 49206.31 47846.2
20 ദ്വിതീയ മേഖല " 68 163.15 841.06 3170.7 14017.3 38249 111177.23 108667
21 തൃതീയ മേഖല " 153 439.25 1299.82 4268.25 35680.4 126597 264407.59 268075
22 പ്രതിശീർഷ വരുമാനം രൂപ 276 594 1508 4207 19951 47360 136811 140107
കൃഷി 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2015-16 2016-17
23 വിളവിറക്കിയ അറ്റ ഭൂവിസ്തൃതി '000 ഹെക്ടർ 1923.7 2171 2179.6 2246.8 2206.1 2078.7 2023 2015
24 മൊത്തമായി കൃഷിചെയ്ത ഭൂവിസ്തൃതി " 2349 2933 2884.8 3020 3021.67 2668.7 2627.5 2584
25 മൊത്തമായി ജലസേചനം നടത്തിയ ഭൂവിസ്തൃതി " 380.9 384.5 460.3 457.78 483.6 457.57
26 മൊത്തം ജലസേചനം നടത്തിയ ഭൂവിസ്തൃതി മുത ൽ മൊത്തമായി വിളവിറക്കിയ ഭൂവിസ്തൃതി വരെ ശതമാനം 13.2 12.7 15.2 17.66 18.4 19.24
പ്രധാന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്ത ഭൂമി 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2015-16 2016-17
27 നെല്ല് '000 ഹെക്ടർ 778.9 874.9 801.7 559.45 347.45 197.28 196.8 171.4
28 പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ " 44.1 39.54 33.86 23.38 2.948 3.76 1.73
29 കരിമ്പ് " 9.15 7.65 8.04 7.62 3.37 1.74 1.361 1.062
30 റബ്ബർ " 132.84 188 237.8 384 474.36 545 550.8 540.4
31 തേയില " 39.79 37.27 36.13 34.71 36.85 30.21 30.2 30.2
32 തെങ്ങ് " 500.76 719.14 651.37 870 925.78 798.16 790.22 781
33 കവുങ്ങ് 54.26 85.82 61.24 64.82 101.78 99.1 116.8
34 നിലക്കടല " 16.03 14.69 9.4 12.82 0.699 0.449 0.358
35 കുരുമുളക് " 99.75 11.75 108.07 168.51 202.13 84.71 85.94 85.2
36 ഏലം " 28.6 47.49 56.38 66.89 41.29 41.6 39.73 39.08
37 ഇഞ്ചി " 12 12.17 12.66 14.14 11.61 4.51 4.99 5.15
പ്രധാനവിളകളുടെ ഉല്പാദനം 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2012-13 2015-16 2016-17
38 നെല്ല് 'ആയിരം ടൺ 1067.53 1298.01 1271.96 1086.58 751.33 508.99 549.28 436.48
39 പയറു വർഗ്ഗങ്ങൾ " 17.56 13.05 22.45 16.54 3.25 4.26 1.71
40 കരിമ്പ് " 38.09 37.63 48.18 51.98 27.55 16.52 13.813 11.313
41 റബ്ബർ " 24.103 88 140.333 307.521 579.866 800.05 438.63 540.4
42 തേയില " 39.476 43.012 47.631 63.416 69.132 62.963 57.8 61.5
43 നാളികേരം ദശലക്ഷം എണ്ണം 3220 3981 3008 4232 5536 5799 5873 5379
44 അടയ്ക്ക ആയിരം ടൺ 7.74 12.74 10.8 13.07 118.23 132.45 116.83
45 നിലക്കടല " 13.8 16.09 8.2 9.53 9.76 8.59 0.619 0.505
46 കുരുമുളക് " 27.03 25.03 28.52 46.8 60.93 46.29 42.13 34.07
47 ഏലം " 1.28 1.25 3.1 3.4 10.2 19.5 17.14
48 ഇഞ്ചി " 11.27 19.68 32.04 45.68 42.7 22.06 22.04 20.47
കന്നുകാലി സെൻസസ് 1977 1982 1987 1996 2003 2007 2012 2017
49 ആനുകാലികൾ ലക്ഷത്തിൽ 53.17 56.45 55.01 55.77 34.81 35.87 27.35 27.35
50 ആെക കോഴികൾ ലക്ഷത്തിൽ 151.86 184.59 308.24 138.64 127.14 242.82 242.82
വനം 1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2011-12 2015-16 2015-16
51 വനവിസ്തൃതി 000ഹെക്ടർ. 1056.05 1055.73 1081.51 1081.51 1081.51 1081.51 1130.9 1130.9
ഫാക്ടറികൾ 1971 1981 1991 2001 2011 2012 2016 2016-17
52 പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫാക്ടറികൾ എണ്ണം. 3024 9106 13255 18554 19676 20473 22834 22998
53 ജീവനക്കാർ " 206839 300515 368738 436410 644606 644802 702129 678058
54 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയിൽ ജീവനക്കാരുടെ നിരക്ക് " 969 1181 1267 1370 1930 1930 2029 1976
വൈദ്യുതി 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2015-16 2016-17
55 ആകെ ഉല്പാദനം Mu 2125.99 5242 5490.8 7655.57 6494.5 8350.74 6797.77 4379.63
56 ആകെ ഉപഭോഗം " 2869 5281.86 10319 12877.65 16181.63 19325.1 20038.3
57 വ്യാവസായിക ഉപഭോഗം " 2025.3 2696.78 3784 4002.37 4926.43 5209.23 5260.12
58 കാർഷികഉപഭോഗം " 124.6 287.57 350 225.22 286.18 279.48 321.98
59 ഗാർഹികഉപഭോഗം " 409.2 1620.93 4688 5931.27 7705.86 9943.5 10280.7
വിദ്യാഭ്യാസം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2012-13 2015-16 2016-17
60 പ്രൈമറി സ്കളുകൾ എണ്ണം. 9437 9605 9682 9714 9828 9737 9861 9862
61 എന്‍റോള്‍മെന്റ് ആയിരത്തിൽ 4156 4284 4402 3637 3015 2545 2398 2384
62 ഹൈസ്കൂളുകള്‍ എണ്ണം 1199 1971 2451 2596 2814 2890 3021 3119
63 എന്‍റോള്‍മെന്റ് 'ആയിരത്തിൽ 1310 1498 1611 1443 1426 1365 1297
ആരോഗ്യം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2009-10 2011-12 2015-16 2016-17
64 ആശുപത്രികൾ എണ്ണം 553 746 1199 1319 1254 1255 1463# 1463
65 കിടക്കകളുടെ എണ്ണം എണ്ണം 21777 32447 38726 38242 37021 37388 56943# 56257
ജനസംഖ്യാപരമായ അവസ്ഥ 1970-71 1980-81 1990-91 2001 2009 2010 2011 2016-17
66 ജനനനിരക്ക് /1000 ആയിരം ജനങ്ങളിൽ 32.26 25.5 20.3 16 14.6 14.7 14.8 14.8
67 മരണനിരക്ക് " 9.23 6.4 6.1 6.6 6.6 6.8 7 7
68 ശിശു മരണ നിരക്ക് " 61 37 21 11 12 14 13 13
ഗതാഗതം 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2011-12 2015-16 2016-17
69 റയിൽപാതകളുടെ ദൈർഘ്യം കി.മി 892 921.35 988 1148 1257 1257 1257 1257
70 ആകെ റോഡുകളുടെ ദൈർഘ്യം** കി.മി 18037 94145 128403 125835 151652 244373 205511** 218942
71 മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ എണ്ണം 86234 195000 648000 2111885 6072019 8048673 10171813 11030037
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ 1990-91 2000-01 2006-07 2007-08 2008-09 2010-11 2015-16 2016-17
72 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എണ്ണം 14 14 14 14 14 14 14
73 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എണ്ണം 983 990 999 999 999 978 941 941
74 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് എണ്ണം 152 152 152 152 152 152 152
75 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ എണ്ണം 58 53 53 53 53 60 87 87
76 കോർപ്പറേഷനുകൾ എണ്ണം 3 5 5 5 5 5 6 6
#അലോപ്പതിയും ആയുഷും ഉൾപ്പെടെ
*അടിസ്ഥാന വർഷം 2011-12
**എൽ.എസ്.ജി.ഡി. മണ്ണ്റോഡ് ഒഴികെ

അദ്ധ്യായം