ശ്രീ.പ്രകാശൻ കെ 
ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസർ

ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസ്
കണ്ണൂര്‍ കളക്ട്രേറ്റ്, കണ്ണൂർ
ഫോൺ നം: 9495098601
ഇമെയിൽ : dpokannur@gmail.com